محل تبلیغ شما
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ساعت:  ۰۷:۳۰:۱۳
فروشگاه اینترنتی ملورا
امروز در زردنیوز
 پربیننده های سرگرمی
 پرنظرهای سرگرمی
تعبیر خواب - حرف غ

تعبیر خواب - حرف غ
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

غار
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در غار رفت و در آن‏جا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل كه به كارى سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن بود، دلیل كه او را زندان كنند. اگر غار را تنگ و تاریك بدید، دلیل كه محبوس و هلاك شود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را در غارى ببینید، بیانگر آن است كه ازدوستان خود جدا مى‏شوید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در غارى زندگى مى‏كنید، بیانگر آن است كه تغییراتى پیشرو خواهید داشت. اگر خواب ببینید كه مشغول كندن غارى هستید، بیانگر آن است كه اخبار ناخوشایندى به گوشتان مى‏رسد.
غارت‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند مال را غارت كردند، دلیل كه به سبب مال غم خورد.جابر گوید: اگر بیند لشگر اسلام دیار كفر را غارت كردند، دلیل كه كافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر كفر دیار اسلام را غارت كردند، دلیل كه اندوهى به اسلام رسد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن غارت به خواب بر چهار وجه است. اول جنگ كردن، دوم: زیان مال. سوم: غم و اندوه. چهارم: نرخ‏هاى ارزان.
غاز
بیتون مى‏گوید: دیدن غاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد. شنیدن صداى غاز در خواب، بیانگر شنیدن اخبار بد است. اگر در خواب غاز مرده‏اى ببینید، به این معنا است كه دچار ضرر و زیان خواهید شد.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه غازى را سر مى‏برید، به این معنا است كه از خطرى در امان مى‏مانید. خوردن گوشت غاز در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است.
غاصب‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه فرد غاصبى هستید، بیانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شوید
غایب‏
محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند كه غایب از سفر باز آمد، دلیل كه كار بسته بر وى گشاده گردد. اما غایب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد.جابر گوید: اگر بیند غایبش از سفر سواره باز آمد، دلیل كه آن غایب با مال و نعمت باز آید.
غبار
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه غبار بر چیزى نشسته بود، اگر ملك او بود، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند.
ابراهیم گوید: اگر بیند روى او پرغبار بود، دلیل كه وى را عقوبتى رسد. قوله تعالى: «وجوه یومئذ علیها غبرةترهقهاقترة»(عبس، 40 و 41). اگر در خواب غبار را در زمین و ملك خود بیند، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند.بیتون مى‏گوید: دیدن گرد و غبار در خواب، بیانگر شكست مشكلات است.
غذا
برایت مى‏گوید: غذاخوردن در خواب، علامت دقت در انجام كارها است. اگر خواب ببینید كه غذاى كمى مى‏خورید، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى شده‏اید.بیتون مى‏گوید: خوردن غذاى محلى در خواب، نشانه‏ى آن است كه باید مراقب خود باشید تا فریب افراد مكار را نخورید.
غربال‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن غربال در خواب، دلیل بر خادمى بود تمیز. اگر بیند غربال نو داشت، دلیل كه او را خادم یا كنیزك پاكیزه حاصل شود. اگر بیند غربال از وى ضایع شد، دلیل كه خادم از وى جدا شود.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند كه غله به غربال پاك مى‏كرد یا غیر غله، دلیل كه كارى كند كه مردم را از آن راحت بود و او را مضرت رسد. اگر بیند كه آنچه مى‏كرد از آن او بود، دلیل منفعت بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن غربال به خواب بر سه وجه باشد. اول: خادم. دوم: یارى مهربان. سوم: شاگردى بزرگ.
غربت‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه به جایى رفته‏اید و احساس غربت مى‏كنید، به این معنا است كه به انجام كارهاى جدیدى مى‏پردازید.
غرق شدن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل كه پادشاه او را هلاك كند.جابر گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد، دلیل كه كار دنیا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملكى یا چهارپایى از او غرق شد، دلیل كه از كارى فروماند و عاقبت رهایى یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار وجه است. اول: مال‏بسیار. دوم: اقبال در كارها. سوم: صحبت با مردم بد مذهب. چهارم: منفعت.بیتون مى‏گوید: غرق شدن در خواب، علامت خسارت و زیان مالى است. اگر خواب ببینید كه هنگام غرق شدن شما را نجات مى‏دهند، علامت آن است كه در كارتان موفق مى‏شوید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه سعى مى‏كنید شخصى را كه غرق شده، نجات دهید، بیانگر آن است كه خطرى شما را تهدید مى‏كند.
غروب‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب غروب خورشید را ببینید، بیانگر آن است كه به اهداف خود نمى‏رسید.
غرولند
برایت مى‏گوید: غر زدن در خواب، نشانه‏ى بدشانسى و شكست در كارها است.
غریبه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن افراد غریبه در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.
غسل كردن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه در آب رود یا در آب دریا غسل كرد، دلیل بر درستكارى و دیانت او باشد و غمش زایل شود اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد، اگر وام‏دار بود بگذارد، اگر بنده‏اى بیند خلاصى یابد، اگر بیند كه به آب گرم غسل كرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل كه دو نیكى بكند.جابر گوید: اگر در خواب بیند كه خود را از جنابت بشست، دلیل كه كارش تمام شود.ابراهیم گوید: دیدن غسل كردن، دلیل بر پاكى دین بود و هر زیاده و نقصان كه در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاكى دین او است.هانس كورت مى‏گورت: انجام غسل تعمید در خواب، بیانگر آن است كه باید مراقب خود باشید.
غش كردن‏
بیتون مى‏گوید: غش كردن در خواب، نشانه‏ى بیمارى است.
غلات‏
برایت مى‏گوید: دیدن غلات در خواب، بیانگر آن است كه دشمنانتان را شكست مى‏دهید.
غلاف‏
اصفهانى گوید: اگر در خواب بیند كه شمشیر از غلاف بیرون كشید، دلیل است كه زنش پسرى آورد و دیدن غلاف كارد همین، دلیل است.
غلام‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه غلام كسى شده بود، دلیل است كه از كارى سخت رنجور شود.جابر گوید: دیدن غلام به خواب، دلیل پادشاهى و شادى است. قوله تعالى: «و بشرناه بغلام حلیم» (صافات، 101)حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند كه غلام یا كنیزك بفروخت نیكو بود. اگر بیند كه بخرید بد است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه غلام هستید، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شوید. اگر خواب ببینید كه با غلامى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است كه دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید.
غلبه كردن‏
ابن‏عباس گوید: اگر در خواب بیند كه خصم غلبه كرد و چیره شد، دلیل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف این بیند دشمن بر وى ظفر یابد.
غلغلك‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه شخصى را غلغلك مى‏دهید، بیانگر آن است كه دچار ضرر مالى مى‏شوید.
غله‏
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى غله در خواب، نشانه‏ى بدشانسى و شكست است. اگر در خواب ببینید كه غله مى‏خرید، یعنى موضوعى شما را غمگین مى‏كند.
غم‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن غم در خواب، دلیل خرمى است. اما اگر بیند كه از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند كه غمگین بود، دلیل خرمى است.
غنچه‏
اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى غنچه در خواب، علامت موفقیت و پیروزى است.
غنیمت‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن غنیمت یافتن، اگر مال كافران است، دلیل كه در آن ملك نرخ‏ها گران شود، اگر دید كه مسلمانان از دیار كافران غنیمت آوردند، دلیل است كه در آن دیار نعمت ارزان شود.
غواص‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه به دریا غوص كرد و مروارید برآورد، دلیل كه به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزى به وى رسد. اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد.جابر گوید: اگر بیند كه گوهرى از دریا برآورد، دلیل است عالم و دانا شود و از پادشاه منفعت یابد. (و الله اعلم بالصواب)برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه غواص هستید، نشانه‏ى آن است كه سود مالى به دست مى‏آورید. دیدن یك غواص در خواب، نشانه‏ى انجام كارهاى مهم است.
غوره‏
محمد بن سیرین گوید: اگر ببیند كه غوره مى‏خورد به وقت خود، دلیل كه مال حاصل نماید به مشقت.ابراهیم گوید: اگر بیند غوره خورد، دلیل كه اندوهناك شود. اگر بیند غوره بفروخت و نخورد، دلیل است هیچ اندوهى به وى نرسد. اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند، دلیل كه هیچ اندوهى به وى نرسد و به تأویل بهترى است.
غول‏
بیتون مى‏گوید: دیدن غول در خواب، نشانه‏ى وجود دشمنان است.
غیبت‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پشت سر شخصى غیبت كنید، به این معنا است كه باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر خواب ببینید كه عده‏اى پشت سر شما غیبت مى‏كنند، نشانه‏ى آن است كه به دردسر مى‏افتید.

نسخه چاپی
ارسال
۰
مطالب مرتبط
نظرات


نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

تازه ترین اخبار
پیشنهاد زردنیوز
پی سی آگهی تدریس خصوصی