محل تبلیغ شما
جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت:  ۲۱:۴۳:۲۳
فروشگاه اینترنتی ملورا
امروز در زردنیوز
 پربیننده های سرگرمی
 پرنظرهای سرگرمی
تعبیر خواب - حرف ف

تعبیر خواب - حرف ف
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

فاجعه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه فاجعه‏اى برایتان رخ داده است، بیانگر آن است كه به خاطر مشكلى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
فاخته‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن فاخته در خواب، دلیل زنى بود ناقص دین و بدمهر كه با كس نسازد. اگر بیند كه فاخته داشت، دلیل است زنى بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد.كرمانى گوید: اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دلیل است از غایبى خبر خوش شنود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: خادم.بیتون مى‏گوید: مشاهده فاخته در خواب، نشان دهنده‏ى غلبه بر مشكلاتاست. شنیدن صداى فاخته در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه سلامتى شما در خطر است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه یك فاخته گرفته‏اید، بیانگر آن است كه روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن فاخته مرده در خواب، بیانگر مشكلات و گرفتارى است.
فاضلاب‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فاضلاب در خواب، دلالت بر خسارت و ضرر و زیان دارد
فال‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند فال مى‏گرفت و فالش نیكو بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر فالش بد بود، تأویلش به خلاف این است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن بر دشمن. دوم: به مراد رسیدن. سوم: روایى حاجات.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه فال مى‏گیرید، به این معنا است كه باید در انجام كارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.
فالگیر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب فالگیرى ببینید، نشانه‏ى آن است كه مسئولیت سنگینى بر دوش شما قرار مى‏دهند. اگر خواب ببینید كه با یك فالگیر ازدواج كرده‏اید، نشانه‏ى آن است كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.
فالوده‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند لقمه‏ى فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند كه فالوده بر دهن كس نهاد، دلیل است كه از بهر وى كارى نیكو كند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فالوده بر چهار وجه است. اول: سخن خوش. دوم: مالى كه به زحمت حاصل كند. سوم: كارى نیكو. چهارم: كارى كه به دشوارى برآید.
فانوس‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فانوس در خواب، بیانگر آن است كه در انجام كارهایتان موفق هستید. اگر در خواب فانوس شكسته‏اى ببینید، بیانگر آن است كه دچار اتفاقات ناگوارى مى‏شوید. دیدن فانوس دریایى در خواب، دلالت بر آن دارد كه شادى و نشاط جاى خود را به غم و ناراحتى مى‏دهد.برایت مى‏گوید: روشن كردن فانوس در خواب، علامت آن است كه با دوستان خود روزهاى خوبى را سپرى خواهید كرد.
فایده‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید كه چیزى براى شما فایده ندارد، تعبیرش این است كه دچار ضرر و زیان مى‏شوید.
فتنه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى در خواب بیند كه در جایى فتنه پدید آید، دلیل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگر بیند كه فتنه از مقامى زایل شد، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر در خواب از ده چیز یكى بیند، یكى است در آن موضع فتنه پدید آید. اول: تاریكى. دوم: آتش. سوم: باد سرد. چهارم: باد گرم. پنجم: سیاهى آفتاب. ششم: غبار. هفتم: باران بى‏وقت. هشتم: بركندن درخت‏ها. نهم: ابرى سرخ. دهم: پوشیدن جام‏هاى زرد و سرخ.
فحش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه شخصى به شما فحش مى‏دهد، نشانه‏ى آن است كه براى انجام كارهاى خود دچار مشكل مى‏شوید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كسى به شما فحش مى‏دهد، نشانه‏ى آن است كه با یكى از اطرافیان خود اختلاف پیدا مى‏كنید.
فداكارى كردن‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه به خاطر كسى فداركاى مى‏كنید، بیانگر آن است كه به خاطر موضوعى غمگین و پریشان مى‏شوید.
فر (آشپزى)
بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب مشاهده كند كه با فر غذا مى‏پزد، بیانگر آن است كه با دوستان خود روزهاى خوشى را سپرى مى‏كند. دیدن فر شكسته و خراب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید كه فر اجاق گاز خود را روشن مى‏كنید، علامت آن است كه در كارتان موفق هستید.
فرار
بیتون مى‏گوید: فرار كردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد. اگر خواب ببینید كه از صحنه‏ى تصادفى فرار مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه باید منتظر پیشامدى غیرمنتظره باشید.اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید به شخصى كه در حال فرار است كمك مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.
فراشى‏
محمد بن سیرین گوید: فراشى نمودن، دلیل است بر زن دلاله كه از بهر مردم خواهد. اگر دید كه فراشى مى‏كرد، دلیل است كه از بهر خود یا از بهر دیگران زن خواهد.
فراگرفتن‏
بیتون مى‏گوید: فراگرفتن دانش در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالاى علمى است.
فرج‏
محمد بن سیرین گوید: اگر مردى به خواب دید كه چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند كسى با وى مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وى روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یك فرج بود، دلیل كه ایشان زن یك مرد شوند.ابراهیم گوید: اگر زنى در خواب بیند كه فرج او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مردها ناامید شود. اگر مردى بیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لوطى بود. اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وى ظفر یابد.جابر گوید: اگر زنى بیند از فرج او ماهى بیرون آمد، دلیل است او را دخترى آید. اگربیند كه از فرج او موشى بیرون آمد، دلیل كه دخترى آورد نابكار. اگر بیند كه گربه از فرج او بیرون آمد، دلیل كه فرزندى آورد دزد، اگر بیند مارى بیرون آمد یا كژدمى، دلیل كه فرزند او را دشمن شود. اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل كه مفلس شود. اگر زنى بیند كه كنجد از فرج او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد. اگر بیند كه از فرج او خون بیرون آمد، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیكى كند. اگر زنى به خواب ببیند كه از فرج او دیو بیرون آمد، دلیل كه فرزند او معلم بود، اگر بیند كه آب صافى بیرون آمد، دلیل كه او رافرزندى آید صالح. اگر آب تیره، به خلاف این است. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند كه از فرج او آتشى بیرون آمد، دلیل است كه فرزند او جهانگیر شود. اگر بیند كه شخصى فرج او را دید، دلیل است كه از آن كس منفعت بیند. اگر بیند كه فرج او موى برآمده بود، دلیل كه به سبب فرزندان اندوهگین شوند. اگر بیند كه فرجش متورم بود، دلیل كه مال یابد. اگر به جاى فرج قضیب بود و آبستن بود، دلیل كه پسرى آورد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند كه از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل كه فرزند او عالم و پارسا گردد.
فرزند
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند او را دخترى آید، دلیل سلامتى بود و از اهل خود شاد شود. اگر ببیند او را پسرى آمد، دلیل است او را دخترى آید. اگر بیند دخترى آورد، دلیل است پسر آورد.ابراهیم گوید: اگر بیند كه طفلى را جایى افكنده بودند و او باز یافت، دلیل كه از جایى كه امید ندارد چیزى به وى رسد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب فرزندان خود را ببینید، نشانه‏ى آن است كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.هانس كورت مى‏گوید: اگر در خواب فرزند خوانده‏ى خود را ببینید، نشانه‏ى آن است كه به سود مالى مى‏رسید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه پسر دارید، به این معنا است كه باید مراقب اطرافیان خود باشید.
فرسودگى‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه چیزى فرسوده است، به این معنا است كه خبرهاى خوشى به شما مى‏رسد.
فرش‏
برایت مى‏گوید: دیدن فرش در خواب، بیانگر آن است كه در انجام یكى از كارهاى خود دچار مشكل مى‏شوید. اگر خواب ببینید كه مشغول تمیز كردن فرشى هستید، بیانگر آن است كه با یكى از دوستان قدیمى خود دیدار خواهید كرد.
فرشته‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فرشتگان در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب یكى از فرشتگان مقرب را ببینید، بیانگر آن است كه لحظات شادى پیش رو دارید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه خودتان فرشته هستید، بیانگر آن است كه در كارهایتان موفق هستید. اگر خواب ببینید كه چند فرشته دور شما پرواز مى‏كنند، به این معنا است كه در زندگى رفاه و آسایش به همراه دارید.
فرعون‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یكى در شهر فرود آمد و مقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.
فرمان‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب بینید كه به دیگران دستور مى‏دهید، به این معنا است كه به مقام بالاترى دست پیدا مى‏كنید، اگر در خواب شخصى به شما فرمان دهد، به این معنا است كه اطرافیان رفتار بدى با شما دارند.برایت مى‏گوید: فرمان دادن در خواب، نشانه‏ى قرار گرفتن در موقعیت‏هاى مناسب است.
فروختن
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كه مصحف بفروخت، دلیل كه مسلمانى پیش او خوار بود و بدان كه هر چه در راه دین عزیز بود، فروختن آن در خواب بد است. اگر بیند چیزى بفروخت مثل غلام خود، دلیل است بدنام شود.كرمانى گوید: هر چیز كه در دین عزیز بود، فروختن آن به خواب در كار بد است و خریدن آن نیكو بود.جابر گوید: اگر بیند كه چیزى بفروخت، دلیل است آن چیز خوار شود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید چیزى را مى‏فروشید، بیانگر آن است كه موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود.
فرو رفتن
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه در اعماق آب فرو مى‏روید، به این معنا است كه به دردسر مى‏افتید.
فروشگاه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب فروشگاهى پر از كالا ببینید، به این معنا است كه به موفقیت و پیروزى مى‏رسید. اگر در خواب فروشگاهى خالى ببینید، به این معنا است كه از كارهاى خود نتیجه‏اى نمى‏گیرید. دیدن فروشگاه ظروف در خواب، بیانگر آن است كه باید در كارها دقت كنید.برایت مى‏گوید: دیدن فروشگاه لوازم بهداشتى در خواب، بیانگر آن است كه شغل خوبى دارید.
فرهنگ لغت‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فرهنگ لغت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه در كارها باید دقت بیشترى كنید تا به موفقیت برسید.
فریاد
هانس كورت مى‏گوید: اگر در خواب صداى كسى را بشنوید، به این معنا است كه باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب مشاهده كنید شخصى با فریاد از شما كمك مى‏طلبد، به این معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. شنیدن صداى فریاد حیوانات در خواب، نشان دهنده‏ى اتفاقات ناگوار است.
فریب‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید شخصى شما را فریب مى‏دهد، بیانگر آن است كه به دردسر و گرفتارى دچار مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را فریب بدهید، به این معنا است كه دست به كارهاى رسوایى‏آور مى‏زنید.
فریبكار
برایت مى‏گوید: دیدن افراد فریبكار در خواب، نشانه‏ى آن است كه آدم ولخرجى هستید.اگر خواب ببینید كه آدم حیله‏گرى هستید، نشانه‏ى آن است كه مى‏كوشید تا به هر طریقى به اهداف خود برسید.
فزون شدن‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن فزون شدن در خواب، فزونى كه خیر و صلاح بود، به تأویل نیك بود و فزونى كه شر و فساد بود بد است.ابراهیم گوید: دیدن فزونى كه در تن است، دلیل مال و خواسته بود. اگر بیند از آن افزونى كه در تن او بود او را مضرت رسید، دلیل بر نقصان مال و بیمارى است.
فشار
برایت مى‏گوید: اگر در خواب در جایى از بدن خود احساس فشار كردید، به این معنا است كه سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید كه شخصى گلوى شما را فشار مى‏دهد، به این معنا است كه موضوعى باعث ترس شما شده است.
فشنگ‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فشنگ در خواب، بیانگر بدشانسى است.
فصل‏ها
برایت مى‏گوید: دیدن فصل بهار در خواب، نشانه‏ى آن است كه براى رسیدن به موفقیت تلاش مى‏كنید. دیدن فصل پاییز در خواب، بیانگر امور عاشقانه است.
فقیر
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افراد فقیر در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید كه به فقیرى كمك مى‏كنید، بیانگر آن است كه اقبال خوب به شما رو خواهد كرد.برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید كه فقیر هستید، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‏شوید.
فقیه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر جاهلى در خواب بیند كه فقیه و فاضل شد، دلیل كه به بلایى مبتلا شود. اگر بیننده عالم بود، دلیل شرف و بزرگى است و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر عالمى بیند كه فاضل شد، دلیل كه یاور شود. اگر بیننده عالم بود قاضى شود.
فكر كردن‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دائما به موضوعى فكر مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شوید.
فلاخن (سنگ قلاب)
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى بیند كه سنگ فلاخن به كسى انداخت، دلیل كه بر آن كس نفرین كند و دیدن سنگ فلاخن انداختن، دلیل بر سخن ناخوش است كه بگوید.
فلزات‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فلز برنج در خواب، نشانه‏ى پیشرفت و موفقیت است. دیدن فلز روى در خواب، علامت خوش شانسى است. دیدن فلز قلع در خواب، علامت وقوع یك اتفاق ناگوار است. دیدن تمام فلزات در خواب، بیانگر موفقیت است.
فلفل‏
بیتون مى‏گوید: دیدن فلفل سیاه در خواب، بیانگر درگیرى و اختلاف است. دیدن فلفل قرمز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.برایت مى‏گوید: خوردن فلفل در خواب، علامت آن است كه از وقایع ناگوارى اطلاع مى‏یابید.
فلوت‏
بیتون مى‏گوید: نواختن فلوت در خواب، بیانگر داشتن لحظات شاد و لذتبخش است.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى فلوت در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است.
فنجان‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فنجان در خواب، علامت آن است كه از انجام كارهاى خود راضى هستید. دیدن فنجان شكسته در خواب، علامت بروز مشكلات است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه با فنجان چیزى مى‏نوشید، نشانه‏ى آن است كه با دوستان خود دیدار مى‏كنید.
فندق‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن مغز فندق، دلیل مال است.اگر بیند كه فندق بسیارداشت، دلیل است از بخیلى منفعت یابد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فندق در خواب، علامت رفاه و آسایش در زندگى است. اگر خواب ببیند كه فندق مى‏خورید، نشانه‏ى آن است كه لحظات شادى را خواهید گذراند.اچ میلر مى‏گوید: شكستن فندق در خواب، نشانه‏ى انجام كارهاى زیاد است. خوردن فندق تلخ در خواب، علامت مشكلات و گرفتارى است. دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.
فندك‏
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى فندك در خواب، بیانگر آن است كه بر مشكلات غلبه مى‏كنید.
فواره‏
برایت مى‏گوید: دیدن فواره در خواب، نشانه‏ى رفتن به گردش و تفریح است.
فوتبال‏
برایت مى‏گوید: دیدن بازى فوتبال، بیانگر تفریح و سرگرمى است. اگر خواب ببینید كه فوتبال بازى مى‏كنید، بیانگر آن است كه باید دقت بیشترى در انجام كارهاى خود داشته باشید.
فیروزه‏
محمد بن سیرین گوید: فیروزه در خواب دیدن، ظفر و قوت حال روانى است. اگر ببیند فیروزه از وى ضایع گردد، دلیل كه مرادش برنیاید.جابر مغربى گوید: اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فیروزه در خواب بر چهار وجه است. اول: ظفر و نصرت. دوم: حاجت روایى. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولایت.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فیروزه در خواب، بیانگر آن است كه روزهاى خوبى راسپرى خواهید كرد. گم كردن فیروزه در خواب، علامت آن است كه اطرافیان رفتار درستى با شما ندارند.
فیل‏
محمد بن سیرین گوید: معبران مى‏گویند كه فرق نیست هیچ وجه میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر كسى در خواب بیند كه بر فیل نشسته است، دلیل كه زنى خواهد نابكار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل كه زن را طلاق دهد یا كنیزك را بفروشد. اگر بیند كه فیل را بكشت، دلیل كه پادشاهى بر دست او كشته شود یا حصارى محكم را بگشاید. اگر بیند كه فیل پاى بر سر وى نهاد و او را بكشت، دلیل كه به هلاك نزدیك شود و حالش بد شود. اگر بیند كه بر فیلى نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگرى نشست. دلیل كه از خدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.كرمانى گوید: اگر بیند كه بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیك مطیع او بود، دلیل نماید كه پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را شكست دهد. اگر بیند از گوشت فیل همى خورد، دلیل كه به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن فیل در خواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمى. دوم: مرد غلام. سوم: مردم كارى. چهارم: مرد با قوت وهیبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمكارى خون‏خواره. بیتون مى‏گوید: دیدن فیل در خواب، بیانگر كسب ثروت است. فیل سوارى در خواب، علامت داشتن زندگى راحت است. غذا دادن به فیل در خواب، علامت رسیدن به مقامات بالا است.برایت مى‏گوید: دیدن فیل در سیرك، علامت آن است كه كارى انجام مى‏دهید كه مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید. اگر در خواب فیلى را به همراه بچه‏ى خود ببینید، علامت آن است كه زندگى خانوادگى خوبى خواهید داشت.
فیلسوف‏
برایت مى‏گوید: دیدن فیلسوف در خواب، بیانگر آن است كه باید مراقب باشید تا در كارها شكست نخورید.
فیلم‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در فیلمى بازى مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه با دوستان خود دیدار خواهید داشت. اگر خواب ببینید كه فیلمى را ظاهر مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق هستید. دیدن فیلم در خواب، بیانگر انجام كارهاى خسته‏كننده است.

نسخه چاپی
ارسال
۰
مطالب مرتبط
نظرات


نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

تازه ترین اخبار
پیشنهاد زردنیوز
پی سی آگهی تدریس خصوصی