محل تبلیغ شما
جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت:  ۲۰:۲۳:۲۶
فروشگاه اینترنتی ملورا
امروز در زردنیوز
 پربیننده های سرگرمی
 پرنظرهای سرگرمی
تعبیر خواب - حرف گ

تعبیر خواب - حرف گ
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

گارسون‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه گارسون هستيد، به اين معنا است كه بيش از اندازه در تصميم‏گيرى به ديگران متكى هستيد. ديدن گارسون در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است.

گارى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گارى ببينيد، بيانگر آن است كه اخبار ناخوشايندى به گوشتان مى‏رسد. گارى سوارى در خواب، بيانگر انجام كارهاى مشكل است. راندن گارى در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه گاريى را هل مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه دچار مشكل مى‏شويد. ديدن گارى پر از سنگ در خواب، نشانه‏ى انجام كارهاى بيهوده است.

گاز

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب بوى گاز را استشمام كنيد، بيانگر آن است كه رفتار بدى با اطرافيان داريد. اگر در خواب از بوى گاز احساس خفگى كنيد، بيانگر آن است كه اگر بيشتر مراقب كارهايتان نباشيد دچار مشكل مى‏شويد. روشن كردن گاز در خواب، بيانگر غلبه بر مشكلات است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه روى گاز مشغول غذا درست كردن هستيد، نشانه‏ى آن است كه نسبت به اطرافيان بى‏تفاوت هستيد. اگر خواب ببينيد بالنى را از گاز پر مى‏كنيد، نشانه‏ى برخورد با افراد خشن است.

گاز گرفتن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى در خواب بيند كه يكى او را به قهر گاز گرفت، دليل كه به قدر گاز گرفتن زيانى به وى رسد. اگر بيند خرى او را گاز گرفت، دليل كه كارش از بحث تجلل است. اگر ديد گاوى او را گاز گرفت، دليل كه او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفتن همه درندگان و جنبدگان در خواب، دليل دشمنى است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گاز گرفتن در خواب بر سه وجه است. اول مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال و جاه.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كسى را گاز گرفته‏ايد، بيانگر آن است كه بايد مراقب خود باشيد.

گاو

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوى نر در خانه او آمد، دليل كه حق تعالى در خير بر وى بگشايد. اگر ديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سرى يك سال عمل كند.
كرمانى گويد: اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيدارى است. اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه‏ى او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل دارا است معزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دليل كه از پادشاهى بيفتد.
محمد بن سيرين گويد: اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، دليل بر ميراث است. اگر ديد گاوى را دوشيد و شير آن را خورد، دليل كه مال او زياده شود. اگر اين خواب را بنده بيند، آزاد شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن ماده گاو در خواب بر شش وجه است. اول: فرمانروايى. دوم: مال. سوم: بزرگى. چهارم: رياست. پنجم: سال نيكو. ششم: منفعت بسيار.
بيتون مى‏گويد: ديدن گاو در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب گاو لاغر و بيمارى را ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب گاو مرده‏اى ببينيد، بيانگر غم و اندوه است.

گاوآهن‏

برايت مى‏گويد: ديدن گاو آهن در خواب، بيانگر غلبه بر مشكلات است.

گاو دشتى‏

ابراهيم گويد: ديدن گاو دشتى به خواب، دليل مردى توانگر است. اگر بيند گاو دشتى را شكار بگرفت يا كسى به وى داد، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر كه بچه گاو دشتى بگرفت، دليل كه او را فرزندى آيد. اگر بيند گوشت گاو دشتى خورد دليل كه دولت و قوت يابد.

گاوصندوق‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گاوصندوقى ببينيد، بيانگر آن است كه در كارها بيشتر دقت مى‏كنيد. باز كردن در گاوصندوق در خواب، بيانگر آن است كه در كارها عجله مى‏كنيد.
برايت مى‏گويد: ديدن گاوصندوق پر از پول در خواب، علامت موفقيت و پيروزى است. اگر در خواب گاوصندوقى خالى ببينيد، علامت ضرر و زيان مالى است.

گاوميش‏

محمد بن سيرين گويد: گاوميش به خواب مردى توانگر است و تأويلش چون گاوان ديگر است.

گچ‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن گچ در خواب، جنگ و خصومت است. اگر ديد گچ فروخت تأويلش بد است.
بيتون مى‏گويد: گچ كارى در خواب، بيانگر غم و اندوه است.
اچ ميلر مى‏گويد: ديدن گچ تحريرى در خواب، بيانگر آن است كه از تلاش‏هاى خود نتيجه‏اى نمى‏گيريد.

گدايى كردن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب ديد گدايى مى‏كرد و مردم او را چيزى مى‏دادند، دليل خير و بركت است.
ابراهيم گويد: اگر ديد از مردم چيزى مى‏خواست و نمى‏دادند، دليل كه كارهاى وى بسته شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گدايى بر چهار وجه است اول: خير و بركت. دوم: منفعت. سوم: معيشت. چهارم: عز و جاه.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب شخصى را مشغول به گدايى ببينيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى شده‏ايد. اگر خواب ببينيد كه خودتان گدايى مى‏كنيد، بيانگر آن است كه در انجام كارتان موفق هستيد.

گذرنامه‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گذرنامه در خواب، علامت بى‏وفايى دوستان است. اگر خواب ببينيد كه گذرنامه‏تان پاره شده است، علامت آن است كه در كارتان موفق مى‏شويد.

گراز

برايت مى‏گويد: اگر در خواب گرازى ببينيد، بيانگر آن است كه اگر بيشتر مراقب نباشيد دچار دردسر مى‏شويد.

گربه‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن گربه در خواب، دليل بر مردى مفسد و دزد است. اگر ديد گربه در خانه او آمد، دليل كه دزدى در آن‏جا رود. اگر ديد گربه از خانه‏ى او چيزى خورد، دليل كه دزد از آن‏جا چيزى بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد يا شكست دهد.
ابراهيم گويد: اگر بيند كه گربه را بكشت و پوست او بكند، دليل كه مال دزدى بستاند. اگر بعد از صبح گربه را در خواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گربه بر پنج وجه است. اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بيمارى. چهارم: زنى مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت كردن.
بيتون مى‏گويد: ديدن گربه در خواب، بيانگر مصيبت و بدبختى است. اگر در خواب صداى گربه‏اى را بشنويد، علامت آن است كه دوستان به شما صدمه وارد مى‏كنند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه گربه‏اى را از خود مى‏رانيد، بيانگر آن است كه بر مشكلات غلبه مى‏يابيد.

گرداب‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گردابى ببينيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

گردباد

بيتون مى‏گويد: ديدن گردباد در خواب، بيانگر غم و اندوه است.

گردن‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن گردن در خواب، دليل امانت است و محل دين اگر ديد گردن او چون شير شد، دليل قوت است و صلاح دين و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعيف ديد، تأويلش به خلاف اين است. اگر ديد مارى در گردن او حلقه شده بود، دليل كه زكوة مال نداده باشد. قوله تعالى: »سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة« )آل عمران، 180(.
محمد بن سيرين گويد: اگر كسى در خواب به گردن خود گرانى ديد، دليل كه بيمار شود. اگر ديد بارى در گردن داشت و بر خود هيچ رنج از آن بار نمى‏ديد، دليل بر درستى دين است و عمر دراز.
ابراهيم گويد: اگر گردن خود را سياه ديد، دليل كه امانت را خيانت كند. اگر در خواب‏ گردن خود را كوتاه ديد، دليل كه امانت بگذارد.
جابر گويد: اگر ديد بر گردن موى داشت، دليل كه وام‏دار شود. اگر گردن خود را شكسته ديد، دليل كه به مراد برسد و در دينش خلل افتد. اگر گردن خود را كج بيند، دليل كه امانت را خيانت كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گردن بر پنج وجه است. اول: امانت. دوم: توانايى. سوم: خيانت. چهارم: وام. پنجم: بيمارى.
بيتون مى‏گويد: ديدن گردن خود در خواب، به اين معنا است كه موضوعى شما را پريشان مى‏كند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه گردنتان كلفت شده است، به اين معنا است كه بايد در رفتارتان دقت بيشترى داشته باشيد.

گردن‏بند

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد گردن‏بند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالى كلام خويش را روزى او كند و هر چند كه گردن‏بند قيمتى بر گردن ديد، دليل كه علم و دانش او بيشتر است.
ابراهيم گويد: اگر در خواب ديد گردن‏بندى موافق در گردن داشت، دليل شرف و بزرگى است و نيز گويند كه امانتى به وى سپارند. اگر ديد گردن‏بند او به جواهر مرصع بود، دليل كه جاه و دولت يابد. اگر ديد گردن‏بند بسيار داشت، دليل كه در علوم كامل شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گردن‏بند بر شش وجه است. اول: حج اسلام. دوم: ولايت. سوم: خصومت. چهارم: امانت. پنجم: معالجت. ششم: كنيزك.
بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه گردن‏بندى هديه گرفته‏ايد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى را سپرى خواهيد كرد. اگر خواب ببينيد كه گردن‏بند خود را گم كرده‏ايد، به اين معنا است كه دچار يأس و نااميدى مى‏شويد.

گردو

هانس كورت مى‏گويد: ديدن گردو در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه گردو مى‏شكنيد و مغزى خوب و سالم دارد، بيانگر آن‏ است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد. اما اگر مغز گردو فاسد و خراب باشد، يعنى دچار شكست مى‏شويد. اگر خواب ببينيد مشغول خوردن گردو هستيد، به اين معنا است كه به آرزوهاى خود دست مى‏يابيد.

گرسنگى‏

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد گرسنه است و چيزى نداشت كه بخورد، دليل حرص است.
جابر گويد: اگر ديد گرسنه بود مصيبت است. اگر ديد گرسنه بود و چيزى خورد چنان كه سير شد، دليل كه از معصيت توبه كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گرسنگى بر چهار وجه است. اول: عسرت و تنگى. دوم: حرص. سوم: گناه. چهارم: طمع داشتن به مردم.
بيتون مى‏گويد: ديدن افراد گرسنه در خواب، به معناى نارضايتى از محيط اطرافتان است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه گرسنه هستيد، به اين معنا است كه در كارتان پيشرفت مى‏كنيد.

گرفتگى صدا

برايت مى‏گويد: اگر در خواب احساس كنيد صدايتان گرفته است، به اين معنا است در كارى كه در پيش گرفته‏ايد موفق خواهيد بود.

گرگ‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى گرگ در خواب، دلالت بر خيانت اطرافيان دارد. شنيدن صداى گرگ در خواب، علامت شكست در انجام كارها مى‏باشد. ديدن گرگ مرده در خواب، به اين معنا است كه دشمنان خود را شكست خواهيد داد.

گرما

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب احساس گرما كنيد، يعنى دچار مشكل مى‏شويد.

گرمابه‏

بيتون مى‏گويد: رفتن به گرمابه در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است. اگر در خواب عده‏اى را در گرمابه ببينيد بيانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهيد گذراند.

گرو

بيتون مى‏گويد: گرو گرفتن در خواب، بيانگر سود مالى است.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه پولى را گرو گذاشته‏ايد، بيانگر آن است كه دچار مشكل خواهيد شد.

گروه خوانندگان يا نوازندگان‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب صداى موسيقى گروه نوازندگان را گوش كنيد، نشانه‏ى آن است كه دست به كارهاى بيهوده مى‏زنيد.

گره‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند به ريسمان گره انداخت، دليل كه بر كارى اعتماد كند. اگر بيند چيزى را محكم ببست و گره كرد، دليل بستگى كار او بود و هر چند گره سخت‏تر بيند بستگى كار او بيشتر بود. اگر بيند گره نتوانست گشود، دليل كه كارهاى او بسته ماند.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گره‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول باز كردن گره‏اى هستيد، به اين معنا است كه به اهداف خود مى‏رسيد. بستن گره در خواب، بيانگر آن است كه شخصى باعث‏ عصبانيت شما مى‏شود.

گريختن در خواب‏

محمد بن سيرين گويد: گريختن در خواب، دليل رستگارى است و بعضى گويند: دليل كه بر دشمن ظفر يابد. زيرات موسى در خواب ديد كه از فرعون مى‏گريخت و بعد، از شر فرعون رستگارى يافت و بر وى ظفر يافت.
جابر گويد: اگر ديد مردان از زنان مى‏گريختند، دليل كه بيننده را از بزرگى ترس بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گريختن، دليل شادى بود، وقتى كه فرياد و زارى نكند. اگر فرياد كند، دليل مصيبت است.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از خانه مى‏گريزيد، به اين معنا است كه بايد مراقب كارهاى خود باشيد، اگر در خواب مشاهده كنيد كه از چيزى فرار مى‏كنيد، به معناى شنيدن اخبار ناخوشايند است. اگر در خواب دوست خود را ببينيد كه با شخصى فرار مى‏كند، بيانگر آن است كه به زودى ازدواج مى‏كند.

گريستن‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن گريستن در خواب، دليل شادى است از حق تعالى. اگر ديد بر گناه مى‏گريست يا در مجلس علم و قرآن خواندن و آن چه بدين ماند، دليل كه حق تعالى از فضل خود بر وى رحمت كند و گناهان او را بيامرزد. اگر ديد كه مى‏گريست و اشك از چشم او نمى‏آمد، دليل زيان است. اگر ديد بگريست و خون به جاى اشك مى‏آيد، دليل از كارى در گذشته حيرت و حسرت و ندامت خورد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: اگر ديد بگريست و بعد از آن بخنديد، دليل كه اجلش نزديك است.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب عده‏اى را گريان ببينيد، بيانگر آن است بايد مراقب خود باشيد.
اچ ميلر مى‏گويد: اگر در خواب صداى گريه شخصى را بشنويد، به اين معنا است كه دچار بدشانسى مى‏شويد.

گزارشگر

برايت مى‏گويد: اگر در خواب گزارشگرى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه اطرافيان به هنگام نياز از شما حمايت خواهند كرد.

گزنه‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى گزنه در خواب، بيانگر مشكلات است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه از ميان گزنه‏ها راه مى‏رويد اما هيچ آسيبى به شما نمى‏رسد، به اين معنا است كه به سعادت مى‏رسيد.

گزيدن‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب حشره‏اى شما را بگزد، به اين معنا است كه دچار دردسر مى‏شويد.

گشنيز

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن گشنيز در خواب، غم و اندوه است و دانه‏ى آن در خواب چيزى نباشد.

گل‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه گل خورد، دليل كه مال بر عيال هزينه كند. اگر بيند كه خانه‏ى خود را به گل اندود كرد، دليل غم است. اگر گل‏هاى سبز و سرخ و سفيد بيند دليل لهو و طرب است و گل سياه غم و اندوه است. اگر بيند در ميان گل غرق شد، دليل كه به بلايى درماند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: اگر بيند كه از ميان گل برآمد و خود را بشست، دليل كه از غم برهد.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى گل در خواب، بيانگر غم و اندوه است. ديدن زمين گلى در خواب، بيانگر وقوع حوادث ناگوار است.

گل‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن گل‏ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلى كه آن را بقايى نباشد، ديدن آن در خواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بى وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريستن بود.
جابر گويد: اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل‏ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردى دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردى دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى باغ گل در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب گل‏هاى پژمرده‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه حادثه‏اى نامطلوب در انتظارتان است. گل سفيد در خواب، نشانه‏ى ناراحتى است.

گلاب‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن گلاب در خواب، دليل تندرستى بود آن كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند كه گلاب بر كسى ريخت، دليل تندرستى آن كس بود. اگر بيند كه گلاب خورد، دليل كه غمگين گردد.
جابر گويد: اگر بيند كه گلاب به همه مى‏داد، دليل كه به نيكويى مشهور گردد. اگر بيننده عالم بود، دليل كه مردم از علم او بهره يابند.

گلابى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گلابى در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است. اگر خواب ببينيد كه مشغول چيدن گلابى هستيد، به اين معنا است كه بر مشكلاتتان غلبه پيدا مى‏كنيد.

گل آفتابگردان‏

برايت مى‏گويد: ديدن گل آفتابگردان در خواب، نشانه‏ى ضرر مالى است.

گل بنفشه‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گل بنفشه در خواب، بيانگر شادى و خوشحالى است. اگر در خواب گل بنفشه پژمرده‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه از دوستان خود جدا مى‏شويد.برايت مى‏گويد: چيدن گل بنفشه در خواب، علامت خوشبختى است.

گل پامچال‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گل پامچال، بيانگر شادى و خوش شانسى است.
برايت مى‏گويد: چيدن گل پامچال در خواب، بيانگر آسايش و رفاه در زندگى است.

گل خانه

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گل خانه‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه بايد مراقب اعمال خود باشيد.

گلدان‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى گلدان در خواب، به معناى موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب گلدان شكسته‏اى ببينيد، به اين معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

گل داوودى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گل داوودى سفيد در خواب، بيانگر ضرر و زيان است. ديدن گل داوودى زرد در خواب، بيانگر غم و اندوه است. ديدن گل‏هاى رنگارنگ داوودى، بيانگر اوقات لذتبخش است.
برايت مى‏گويد: ديدن گل داوودى، دلالت بر امور عاشقانه دارد.

گلدوزى‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد مشغول گلدوزى هستيد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد.

گل رز

بيتون مى‏گويد: ديدن گل رز بيانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب گل‏هاى رز پژمرده‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه يكى از نزديكان خود را از دست مى‏دهيد.

گل سنبل‏

برايت مى‏گويد: ديدن گل سنبل بيانگر داشتن اوقات لذتبخش است. ديدن گل سنبل پژمرده در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

گل سرخ‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گل سرخ بيانگر سعادت و خوشبختى است. ديدن گل سرخ پژمرده در خواب، بيانگر مصيبت و بدبختى است.

گلف‏

هانس كورت مى‏گويد: بازى گلف در خواب، نشانه‏ى افراط در تفريحات است. اگر خواب ببينيد كه در بازى گلف بازنده شده‏ايد، يعنى موضوعى شما را ناراحت كرده است.
برايت مى‏گويد: مشاهده‏ى ديگران مشغول بازى گلف، بيانگر تغيير و تحولات خوشايند است.

گل كلم‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گل كلم در خواب، بيانگر پايان مشكلات است. خوردن گل كلم‏ در خواب، به اين معنا است كه مرتكب اشتباه مى‏شويد.

گل كوكب‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گل كوكب ببينيد، بيانگر آن است كه آينده‏ى درخشانى خواهيد داشت.

گل محمدى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گل محمدى در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است.

گل مينا

برايت مى‏گويد: ديدن گل مينا در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در كارها مى‏باشد. اگر در خواب گل ميناى پژمرده‏اى ببينيد، به اين معنا است كه دچار يأس و نااميدى مى‏شويد.

گلنار

محمد بن سيرين گويد: ديدن گلنار در خواب، دليل عروسى و منفعت است. اگر بيند كه گلنار از درخت بگسست، دليل كه از عروس جدا شود يا از كنيزك.

گلو

محمد بن سيرين گويد: ديدن گلو در خواب، دليل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بيند كه گلويش از آفت‏ها سالم بود، دليل كه امانت نگه دارد و وام بگذارد. اگر ببيند كه رنجى در گلوى او پديد آمد، تأويلش به خلاف اين است. اگر در خواب گلوى خود را فراخ بيند، دليل كه روزى بر وى فراخ شود. اگر تنگ بيند، دليل كه امانت نگه دارد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گلو در خواب، دليل بر خرج و دخل بود و هر زيادت و نقصان كه در گلو بيند، دليل بر خرج و دخل است.
بيتون مى‏گويد: گلو درد در خواب، بيانگر حيله و مكر دشمنان است.

گل‏ولاى‏

بيتون مى‏گويد: راه رفتن از گل‏ولاى در خواب، بيانگر مشكلات و گرفتارى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه لباستان گلى شده است، به اين معنا است كه دست به كارهاى نادرستى مى‏زنيد.

گلوله‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گلوله‏ى توپى ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند.
برايت مى‏گويد: ديدن گلوله در خواب، بيانگر آن است كه از خطرى در امان مى‏مانيد.

گله‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گله‏ى گوسفندان در خواب، به اين معنا است كه به اهداف خود مى‏رسيد. ديدن گله‏ى گاوهاى فربه در خواب، به معناى سعادت و خوشبختى است. ديدن گله‏اى از گاوهاى ضعيف و لاغر در خواب، بيانگر آن است كه بايد براى رسيدن به هدف خود تلاش فراوانى انجام دهيد.
برايت مى‏گويد: ديدن گله‏ى حيوانات در خواب، بيانگر كسب ثروت است.

گل هميشه بهار

بيتون مى‏گويد: ديدن گل هميشه بهار در خواب، به اين معنا است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.
برايت مى‏گويد: چيدن گل هميشه بهار در خواب به معناى آشنايى با افراد جديد است.

گليم‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن گليم در خواب، دليل بر مردى دين‏دار و بزرگ است.
ابراهيم گويد: اگر در خواب بيند كه گليمى يافت، دليل است زنى توانگر بخواهد. اگر اين خواب را زنى بيند، شوهر كند.
جابر گويد: اگر در خواب گليمى سبز بيند، دليل است بر زنى مستوره. اگر گليمى سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر است. اگر گليم زرد بيند، دليل است آن زن بيمارگونه بود. اگر سياه بيند، دليل كه آن زن عالمه است. اگر بيند كه گليم او ضايع شد، دليل است از زن جدا شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گليم در خواب بر پنج وجه است. اول: رئيس. دوم: مهترى. سوم: توانگر. چهارم: كنيزك. پنجم: منفعت.

گم شدن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند گم شد، دليل است در آن موضوع ضايع بماند و قدر او را ندانند. اگر بيند فرزند يا عيالش گم شد، دليل زيان بود. اگر بيند چيزى از او گم شد. اگر آن چيز به تأويل نيك بود غم است. اگر بد بود كارش به نظام شود.

گمرك‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب اداره‏ى گمركى ببينيد، به اين معنا است كه بايد براى رسيدن به اهداف خود سخت تلاش كنيد.

گن‏

برايت مى‏گويد: پوشيدن گن در خواب، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است. اگر خواب ببينيد گن خود را درمى‏آوريد، به اين معنا است كه بر مشكلات خود غلبه مى‏يابيد.

گناه‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند گناه مى‏كرد. ندانست چه گناه بود، دليل است در فتنه افتد.
ابراهيم گويد: ديدن گناه نمودن، دليل مصيبت بود و در بيدارى توبه بايد كردن.برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مرتكب گناهى شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه با دوستان نابابى همنشين شده‏ايد.

گناهكار

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى افراد گناهكار در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

گنبد

محمد بن سيرين گويد: ديدن گنبد در خواب، دليل زن است. اگر در خواب گنبدى پاكيزه ببيند، دليل است زنى خوب‏رو بخواهد.
جابر گويد: گنبد در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: بزرگى. سوم: منفعت. چهارم: عز و جاه.
بيتون مى‏گويد: ديدن ساختمان‏هاى گنبدى شكل در خواب، علامت پيشرفت و موفقيت است.
برايت مى‏گويد: ديدن زيرزمينى گنبدى شكل در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد دقت بيشترى در كارها داشته باشيد. اگر خواب ببيند كه ساختمانى گنبدى شكل فروريخته است، به اين معنا است كه دچار بدشانسى مى‏شويد.

گنج‏

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب ببيند گنج يافت، دليل است بيمار شود. اگر بيند گنج ناپديد شد، تأويلش به خلاف اين است.
جابر گويد: يافتن گنج در خواب در جايى خراب دشوارتر بود تا جايى آبادان به سبب آن كه در جاى آبادان بيمار زود شفا يابد و در جاى خراب بيمار هلاك شود.
بيتون مى‏گويد: پيدا كردن گنج در خواب، بيانگر كسب ثروت است.

گنجشك

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: گنجشك در خواب مردى با قدر و جاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بيند كه آن را به دام يا حيلتى بگرفت، دليل كه با مردم بى‏قدر مكر و حيلتى سازد و آنان را شكست دهد. اگر بيند گنجشك ماده بگرفت، دليل كه زنى با قدر بر وى ظفر يابد. اگر بيند از گوشت وى بخورد، دليل كه مال آن زن بدان قدر كه گوشت وى خوردن بود بدو رسد. اگر بيند گنجشك از آشيانه‏ بيرون آورد، دليل كه بدو رنج و ملامت رسد.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند بچگان گنجشك را شكار مى‏كرد و گردن ايشان را فرومى‏شكست و در انبان مى‏نهاد، دليل كه معلمى كودكان كند و اندام ايشان را به چوب خورد كند. اگر بيند گنجشكى سرخ را صيد كرد، دليل كه زنى خوب‏روى خواهد و يا كنيزكى با جمال بخرد. اگر بيند گنجشكى زرد يافت، دليل كه زنى خوب‏روى خواهد و يا كنيزكى با جمال بخرد. اگر بيند گنجشكى زرد يافت، دليل كه زنى بيمارگونه خواهد و معبران گويند: گنجشك يافتن در خواب، فرزند است يا غلام. اگر بيند گنجشكى كور داشت، دليل كه با مردى هودار بدفعل دوستى نمايد.
كرمانى گويد: گنجشك در خواب، چون يكى بيند فرزند بود. اگر بيند گنجشكان بسيار بانگ مى‏داشتند، دليل كه او را با مردى غوغاكارى افتد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گنجشكان در خواب بر نه وجه است. اول: پادشاه. دوم: والى. سوم: مردى بزرگ قدر. چهارم: غلام خوب‏روى. پنجم: قاضى. ششم: بازرگان. هفتم: مرد راهزن. هشتم: مرد با خصومت. نهم: مردى كه به جماع كردن مولع بود.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گنجشكى ببينيد، بيانگر آسايش و رفاه در زندگى است. اگر در خواب گنجشكى زخمى ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.
اچ ميلر مى‏گويد: شنيدن صداى گنجشكان در خواب، بيانگر داشتن اوقات شيرين است.

گندم‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن گندم، دليل بر روزى حلال است كه با رنج به دست آيد. اگر ديد گندم پخته خورد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دليل هلاك او بود.
ابراهيم گويد: اگر بيند خوشه‏هاى گندم مى‏خورد، دليل قحط است. اگر بيند گندم كاشت، دليل كه گندم در آن ديار ارزان شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گندم در خواب سه وجه بود. اول: معزولى. دوم: تصرف. سوم: غربتى.
بيتون مى‏گويد: ديدن گندم در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببينيد كه جوانه‏ى گندم مى‏خوريد، بيانگر آن است كه در كارتان موفق خواهيد بود.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه گندم مى‏كوبيد، به اين معنا است كه مشغول انجام كارهاى سخت هستيد.

گنگ‏

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب بيند گنگ شده بود، دليل بر نقصان دين بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درويشى. دوم: بدحالى. سوم: غم. چهارم: نقصان عيش. پنجم: مصيبت. ششم: نقصان دين. اگر گنگى بيند گويا شد، دليل كه كارها بر وى گشاده شود.

گواتر

برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به بيمارى گواتر مبتلا شده‏ايد، بيانگر آن است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد.

گوجه‏فرنگى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گوجه‏فرنگى در خواب، علامت داشتن اوقات لذتبخش است. اگر خواب ببينيد كه گوجه‏فرنگى مى‏خوريد، نشانه‏ى آن است كه سالم و سلامت هستيد.

گودال‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گودالى عميق در خواب، بيانگر مشكلات و گرفتارى‏ها است. اگر خواب ببينيد كه درون گودالى افتاده‏ايد، به اين معنا است كه دچار يأس و نااميدى مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: ديدن گودال آب در خواب، علامت وقوع پيشامدهاى ناگوار است.

گور

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن گور در خواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گورى از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وى تنگ شود و بعضى گويند، آن‏جا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وى را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وى تنگ شود و بعضى گويند، آن‏جا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وى را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وى تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود، اگر ديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.
محمد بن سيرين گويد: اگر وى را در گور نهادند، دليل كه او را زندان كنند. اگر بيند بر بام خانه‏ى او گور مى‏كندند، دليل كه عمر او دراز بود.
ابراهيم گويد: اگر بيند منكر و نكير از وى سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وى مطالبتى كند. اگر جواب ايشان را صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا داد به خلاف اين بود.
بيتون مى‏گويد: ديدن گور در خواب، علامت رنج و مصيبت است. اگر در خواب مشاهده كنيد مشغول كندن گورى هستيد، به اين معنا است كه دشمنان قصد دارند شما را نابود سازند.

گورخر

ابن‏سيرين گويد: اگر بيند گورخرى به وى فرا رسيده، دليل كه غنيمتى به وى رسد. اگر بيند بر گورخر نشسته بود و آن مطيع او بود، دليل كه عاصى و گناهكار بود و مفارقت از اهل اسلام جويد. اگر بيند گورخر با وى جنگ و نبرد مى‏كرد يا سر از وى كشيده مى‏داشت، دليل بر سختى كار و غم و رنج است كه بدو رسد.
كرمانى گويد: ديدن گورخر به خواب، مردى جاهل و احمق است. چنان كه او را خرد و علم و فرهنگ نباشد. اگر بيند گوشت گورخر مى‏خورد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند بر گورخرى نابينا نشسته بود، دليل كه مال بى‏اندازه يابد. اگر بيند وى گورخر شد، دليل كه روزى بر وى فراخ شود، لكن دين او را زيان باشد.
جابر مغربى گويد: ديدن پوست و گوشت گورخر به خواب، مال و غنيمت است. و بعضى از معبران گويند: جاه و عزت است. اگر بيند سر گورخر يافت، دليل كه هزار درم‏ بيابد، يا با مهترى بزرگ او را صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند سر گورخر مى‏خورد، دليل كه عبادت بسيار كند و دين ورزد. اگر بيند گورخران از پيش او مى‏گريختند، دليل كه از مسلمانان مفارقت جويد و به راه فساد آيد.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى گورخر در خواب، بيانگر انجام كارهاى زياد است.

گورستان‏

ابن‏سيرين گويد: ديدن گورستان در خواب، دليل صحبت است با جاهلان كه دين و دنياى ايشان به فساد بود.
ابراهيم گويد: اگر ديد گورستان را زيارت مى‏كرد، دليل كه اهل زندان را دلدارى كند.
جابر گويد: اگر در گورستان مى‏رفت، دليل كه درويش شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گورستان در خواب، علامت فقر و تنگدستى است. اگر در خواب گورستانى مجاور كليسا ببينيد بيانگر آن است كه از دوستان خود جدا مى‏شويد.

گوركن‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گوركن در خواب، بيانگر آن است كه براى موفقيت سخت تلاش مى‏كنيد.

گوزن‏

هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب گوزن ببينيد، به اين معنا است كه با افراد درستكارى آشنا مى‏شويد. سوار شدن بر گوزن در خواب، به معناى وقوع پيشامدهاى غيرمنتظره است.

گوژپشت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گوژپشت ببينيد، يعنى دچار غم و اندوه مى‏شويد.

گوساله‏

ابن‏سيرين گويد: اگر بيند گوساله‏ى نر داشت، دليل كه او را پسرى آيد. اگر ماده بيند، دختر بود.
ابراهيم گويد: اگر بيند كه گوساله در خانه او آمد و شد مى‏كرد، دليل غم است. اگر بيند بر پشت گوساله نشست، دليل كه با پادشاهى پيوندد و بزرگى يابد.
جابر گويد: اگر بيند كه گوساله او بمرد، دليل است فرزندش بميرد. اگر بيند كه گوساله را بكشت و از گوشت او بخورد، دليل است ميراث فرزند خود خورد. اگر بيند كه گوساله‏ى سفيد داشت، دليل كه فرزند او پارسا و خوب روى بود. اگر گوساله‏ى سياه بيند، دليل كه فرزند او توانگر و مستور بود. اگر گوساله‏ى ابلق ديد، دليل كه همه خير در آن فرزند بود. اگر در خواب گوساله‏اى فربه و قوى بيند، دليل كه فرزند او تندرست و نيكو حال بود. اگر ديد كه گوساله ضعيف است، تأويلش به خلاف اين است.

گوسفند

ابن‏سيرين گويد: ديدن گوسفند در خواب، دليل غنيمت است. اگر بيند كه گوسفند مى‏چرانيد، دليل كه بر قومى مهترى يابد. اگر ديد كه گوسفند بسيار داشت و دانست كه ملك او است، دليل كه نعمت بسيار حاصل كند. اگر بيند كه گوشت گوسفند پخته مى‏خورد، دليل كه به قدر آن غنيمت يابد. اگر بيند كه گوسفند را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال او را بخورد.
ابراهيم گويد: اگر در خواب بيند كه بز و ميشى داشت، دليل كه از بزرگى مال حاصل كند. اگر بيند كه شاخ‏هاى بز و ميش، قوى بود، دليل كه بيننده‏ى خواب توانا شود. اگر بيند كه بز و ميش بسيار داشت و دانست كه ملك او است، دليل است به قدر آن منفعت يابد و نيز گويند به عدد هر ميشى، بزرگى يابد.
جابر گويد: ديدن ميش در خواب، دليل بر زنى بزرگ است. قوله تعالى: »ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة واحدة« )ص -23(. اگر بيند كه ماده ميشى داشت، دليل كه زنى بزرگ‏زاده بخواهد. اگر بيند كه گوسفند با او سخن گفت، دليل است روزى بر وى فراخ شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گوسفند در خواب بر پنج وجه است. اول: مهترى. دوم: زنى بزرگ. سوم: مال. چهارم: فرمان روا. پنجم: جاه و منفعت يافتن.
بيتون مى‏گويد: ديدن گوسفند در خواب، بيانگر سود مالى است. اگر خواب ببينيد مشغول چيدن پشم گوسفند هستيد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد. ديدن گوسفندان مريض در خواب، علامت يأس و نااميدى است.
برايت مى‏گويد: ديدن گوسفند در خواب، بيانگر رفاه و آسايش در زندگى است. ديدن پشم گوسفند در خواب بيانگر كسب ثروت است.

گوش‏

ابن‏سيرين گويد: اگر بيند گوش او بيفتاد، دليل كه زن را طلاق دهد يا دخترش بميرد. و گويند، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر بيند گوش او كر شد، دليل است بر فساد دين.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گوش بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم: رفيق. پنجم: پسر. ششم: غلام. هفتم: ترس و بيم.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گوش ببينيد، بيانگر آن است كه بايد مراقب باشيد تا رازهايتان برملا نشود.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد پنهانى به چيزى گوش مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد سوءظن قرار مى‏گيرد.

گوشت‏

ابن‏سيرين گويد: ديدن گوشت پخته در خواب بهتر از خام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مى‏خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابى از گوشت گاو خورد يا از اسب، دليل كه منفعت است از پادشاه. ديدن گوشت‏ها به خواب هر چند كه پخته‏تر بيند، دليل است كه مال آسان‏تر به دست آيد و آن چه خام خوردند، دليل بر مالى است كه به زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت در خواب، بد بود.
حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر بيند گوشت از تن خود مى‏خورد، دليل مال است.جابر گويد: ديدن گوشت فربه، بهتر از گوشت لاغر است. اگر بيند كه گوشت بخريد و به خانه برد، دليل هلاك او است.
ابراهيم گويد: اگر بيند كه گوشت اسب مى‏خورد، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند كه گوشت اشتر مى‏خورد، دليل كه مال يتيمى خورد به رنجورى. اگر بيند كه گوشت پرستو مى‏خورد، دليل بر مال اندك است. اگر بيند كه گوشت بز مى‏خورد، دليل بر بيمارى است و مصيبت. اگر بيند كه گوشت بط مى‏خورد، دليل مال است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: خوردن گوشت جانوران در خواب بر چهار وجه است. اول: مال. دوم: ميراث. سوم: توانگرى. چهارم: مصيبت ديدن. گوشت هر جانورى كه حلال بود، دليل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود، مال حرام است.
بيتون مى‏گويد: ديدن گوشت خام در خواب، علامت شكست در انجام كارها مى‏باشد. بريدن گوشت در خواب، علامت ضرر مالى است. خوردن گوشت پخته در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد. ديدن گوشت خوك در خواب بيانگر پيشرفت و موفقيت است. اگر در خواب گوشت خوك فاسد ببينيد، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه مشغول خوردن گوشت گراز هستيد، بيانگر آن است موضوعى شما را پريشان مى‏سازد.
برايت مى‏گويد: ديدن گوشت نمك سود كرده، بيانگر بيمارى است. خوردن گوشت اسب بيانگر داشتن زندگى خوب است.

گوشواره‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه به هر دو گوش گوشواره داشت، دليل است از مردم زينت و جمال يابد. اگر بيند از هر دو گوش او مرواريد آويخته بود، دليل كه علم قرآن آموزد و دانا شود.
ابراهيم گويد: اگر مردى در خواب بيند زن او دو حلقه در گوش داشت يكى از زر و ديگرى از نقره، دليل است زن را طلاق دهد و بيرون كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گوشواره در خواب، چهار وجه است. اول: فزونى جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگى. چهارم: غم و اندوه.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گوشواره‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه اخبار خوشايندى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب گوشواره‏ى شكسته‏اى ببينيد به اين معنا است كه پشت سر شما حرف مى‏زنند.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه گوشواره‏اى هديه گرفته‏ايد، بيانگر آن است كه در شغل خود پيشرفت مى‏كنيد. خريدن گوشواره در خواب، به معناى آشنايى با افراد جديد است.

گوهر

ابن‏سيرين گويد: ديدن گوهر به خواب، دليل بر زنى توانگر صاحب جمال بود. اگر بيند گوهرى داشت، دليل است زنى چنين بخواهد. اگر ديد گوهر او ضايع شد، دليل است زن را طلاق دهد.
ابراهيم گويد: اگر بيند گوهر مى‏فروخت، دليل است دلاكى كند و دخترى را به شوهر دهد. اگر بيند گوهر سفيد داشت، دليل است فرزندى آورد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گوهر به خواب بر هشت وجه است. اول: مال مذكور. دوم: علم مشهور. سوم: فرزند معروف. چهارم: چيزى گرانبها. پنجم: زنى با جمال. ششم: سخنى مفيد. هفتم: خير و بركت. هشتم: كارى نيكو. و ديدن گوهر فروش در خواب، دليل بر خداوند علم و دين بود.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى گوهر در خواب، به معناى خوش شانسى است.

گوى‏

ابن‏سيرين گويد: اگر در خواب بيند با پادشاهى گوى زد، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر مرد عامى بيند گوى مى‏زد، دليل كه با كسى خصومت نمايد.
جابر گويد: گوى زدن در خواب، سپاهى را نيكو است و غير سپاهى را بد بود.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گويى ببينيد، بيانگر آن است كه در موقعيت خوبى قرار گرفته‏ايد. ديدن گوى آهنى در خواب بيانگر غلبه بر مشكلات است. اگر در خواب گوى شيشه‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه در كارى دچار ترديد شده‏ايد.

گهواره‏

بيتون مى‏گويد: ديدن گهواره كودك در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب مشاهده كنيد گهواره‏اى را تكان مى‏دهيد، بيانگر آن است كه بيمارى‏ يكى از اعضاى خانواده‏ى شما را تهديد مى‏كند.

گياه‏

ابن‏سيرين گويد: ديدن گياه تازه در خواب، دليل بر دين است و روزى فراخ. اگر بيند در ميان گياه‏زار مقيم شد، دليل است در راه دين ثابت بود. اگر بيند بر تن او گياه رسته بود، دليل كه نعمت بر وى زياده شود. اگر بيند گياه از صحرا به خانه برد، دليل كه از سفر مال حاصل نمايد. اگر بيند گياه از خانه بيرون ريخت، دليل است مال خود به كار خير صرف نمايد. اگر بيند گياه مى‏خورد، دليل كه بيمار شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن گياه در خواب، بر پنج وجه است. اول: دين. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: ولايت. پنجم: نيكويى حال.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى گياهان در خواب، بيانگر داشتن اوقات لذتبخش است. اگر در خواب گياهان سمى ببينيد، آن است كه دشمنان قصد نابودى شما را دارند. اگر در خواب گياه خردل ببينيد، نشانه‏ى آن است كه موفق و پيروز خواهيد شد. مشاهده‏ى گياه داروش در خواب به اين معنا است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب گياه مر ببينيد، بيانگر آن است كه به اهداف خود خواهيد رسيد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب گياه مورد ببينيد، علامت آن است كه به زودى ازدواج مى‏كنيد. ديدن گياهان دارويى، بيانگر داشتن عمر طولانى است. ديدن گياه اسطوفودس در خواب، بيانگر آن است كه در موقعيت مساعدى قرار گرفته‏ايد. اگر در خواب گياه سير ببينيد بيانگر آن است كه از بيمارى نجات مى‏يابيد.

گيسوها

ابن‏سيرين گويد: ديدن گيسوها در خواب، دليل عز و جاه بود كسى را كه گيسو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دليل مال است و صوفيان را دليل بر دوستى با اهل پيغمبر است.

گيلاس‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گيلاس ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى خواهيد داشت. اگر در خواب گيلاس نارسى ببينيد، يعنى آينده‏ى درخشانى داريد. اگر خواب ببينيد مشغول خوردن گيلاس هستيد، بيانگر آن است كه به موفقيت مى‏رسيد.
برايت مى‏گويد: چيدن گيلاس در خواب، علامت آشنايى با افراد جديد است. خوردن گيلاس ترش و فاسد در خواب، علامت شكست در انجام كارها مى‏باشد.

نسخه چاپی
ارسال
۰
مطالب مرتبط
نظرات


نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

تازه ترین اخبار
پیشنهاد زردنیوز
پی سی آگهی تدریس خصوصی