محل تبلیغ شما
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت:  ۰۵:۴۹:۲۸
فروشگاه اینترنتی ملورا
امروز در زردنیوز
 پربیننده های سرگرمی
 پرنظرهای سرگرمی
تعبیر خواب - حرف ل

تعبیر خواب - حرف ل
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

لادن‏

اصفهانى گويد: اگر ديد لادن بسيار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود.

لاشخور

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب لاشخور ببينيد، به اين معنا است كه مصيبت و رسوايى در پيش داريد. شنيدن صداى لاشخور در خواب، بيانگر اتفاقات ناگوار است.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب لاشخورى را در حال پرواز ببينيد، بيانگر آن است كه دشمنان قصد آزار شما را دارند. اگر در خواب لاشخورى را شكار كنيد، نشانه‏ى آن است كه دشمنان را شكست خواهيد داد.

لاغرى‏

ابن‏عباس گويد: اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر ديد با لاغرى ضعف داشت و رويش زرد بود غم و بيمارى بود.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه لاغر شده‏ايد، به اين معنا است كه دوستانتان قصد آزار شما را دارند. اگر در خواب كسى را ببينيد كه لاغر شده است، نشانه‏ى آن است كه در كارهايش پيشرفت مى‏كند.

لاك‏پشت‏

كرمانى گويد: در خواب دليل بر مردى عالم است كه از صحبت او فايده به مردم رسد.
محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب بيند لاك‏پشت داشت يا در خانه آمد، دليل‏ است او را با زاهدى صحبت افتد. اگر بيند گوشت لاك‏پشت خورد، دليل است به قدر آن علم آموزد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لاك‏پشت در خواب بر سه وجه است. اول: مردى عالم. دوم: مردى زاهد. سوم: مردى صناع.
هانس كورت مى‏گويد: مشاهده‏ى لاك‏پشت در خواب، بيانگر موفقيت است. اگر خواب ببينيد كه مشغول خوردن لاك‏پشت هستيد، به اين معنا است كه موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود.
برايت مى‏گويد: ديدن لاك‏پشت مرده در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.

لال‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد لال شده‏ايد، بيانگر آن است كه نقشه‏هاى شما نقش بر ملا مى‏شود.

لاله‏

اصفهانى گويد: اگر در وقت خودش ديد فرزند بود، اگر بى‏وقت ديد خبر بود، اگر از درخت جدا ديد غم بود. اگر زنى ديد لاله ببريد و به شوهر داد طلاق بگيرد. اگر مرد نيز اين كار كند، همين دليل دارد.

لانه‏

جاحظ گويد: اگر در خانه‏ى او لانه‏ى مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فايده باشد كه به او برسد. اگر لانه بكند كارى مكروه كند. اگر باز به جاى خود نهاد يارى كسى كند. اگر ديد در لانه‏ى مرغ بزرگ بود در پناه بزرگى در آيد و خير بيند.

لب‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن لب‏ها در خواب، دليل حاجت روايى بود و ديدن لب زيرين در خواب، بهتر از لب بالا است و بعضى گويند: ديدن لب‏ها در خواب، دليل قرابت و خويشى است. اگر بيند كه لب‏هاى او نبودند، دليل بر نقصان مال است و نيز گويند زنش بميرد. اگر بيند لب‏هاى او ببريدند، دليل كه زنش را طلاق دهد.
ابراهيم گويد: اگر بيند لب‏هاى او درد كرد، دليل است غمگين شود. اگر بيند كه لب‏هاى او بر هم چسبيده بود چنان كه باز نتوانست كرد، دليل كه كارش بسته شود. اگر زنى بيند خالى سياه بر لب داشت، دليل عز و جاه است. اگر اين خواب را مردى بيند، دليل است مالش زياده شود. اگر بيند لب‏هاى او سرخ بود، دليل است سخن روا شود. اگر بيند لب‏هايش سبز است يا سفيد، دليل كه از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعيف بيند، دليل كه عاجز شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لب بالا در خواب، دليل پسر است و لب زيرين دختر بود.
بيتون مى‏گويد: ديدن لب‏هاى خشك و بى‏رنگ و رو در خواب، بيانگر آن است كه نسبت به اطراف خود بى‏تفاوت هستيد. ديدن لبى كه رژ لب زده است، بيانگر درگيرى و نزاع است. اگر در خواب مشاهده كنيد شخصى لبش را كج مى‏كند، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند.

لباس‏

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد لباس تابستان به زمستان پوشيده بود، دليل كه به قدر لباس مالش زياده شود. اگر ديد لباس زمستان به تابستان پوشيده بود، دليل ترس است. اگر زنى به خواب ديد كه لباس مردان پوشيده بود، دليل منفعت بود.
ابراهيم گويد: اگر بيند در تن او لباس مهتران بود، دليل بزرگى بود. اگر بيند لباس فاسقان داشت، دليل معصيت است. اگر ديد كه لباس سلاطين پوشيده بود، دليل كه كارش به نظام گردد.
جابر گويد: اگر لباس پادشاهان داشت، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند لباس علماء داشت، دليل است كه از علماء بهره‏مند گردد. اگر بيند كه لباس صوفيان داشت از دنيا دست بدارد. اگر بيند كه لباس توانگران داشت دليل كه در جمع مال حريص بود. اگر بيند كه لباس ترسايان و جهودان داشت، دليل كه بيننده را ميل به ايشان شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لباس در خواب هفت وجه است. اول: دين پاك. دوم: توانگرى. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عيش خوش. ششم: عمل.هفتم: عدل.
بيتون مى‏گويد: ديدن لباس‏هاى گران قيمت و قديمى در خواب، بيانگر داشتن اوقات شاد است. ديدن لباس سفيد در خواب، بيانگر درگيرى با مشكلات است. ديدن لباس سياه در خواب، بيانگر غم و اندوه است. ديدن لباس زرد در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. ديدن لباس آبى، دلالت بر رسيدن به آرزوها دارد. ديدن لباس سبز در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. پوشيدن لباس‏هاى كثيف و پاره در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى شما را ناراحت مى‏سازد. ديدن لباس قرمز در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد لباس مى‏خريد، نشانه‏ى آن است كه در كارهايتان شانس مى‏آوريد. اگر خواب ببينيد كه لباس خدمتكاران را پوشيده‏ايد، بيانگر آن است كه نياز به كمك خواهيد داشت.

لبنياتى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مغازه‏ى لبنياتى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت.

لبه‏ى بام‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب شخصى را ببينيد كه بر روى لبه‏ى بام نشسته است، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

لجاجت‏

بيتون مى‏گويد: انجام دادن كارها با لجاجت در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى شما را ناراحت و عصبى كرده است.

لجن‏

بيتون مى‏گويد: افتادن در لجن، علامت آن است كه براى مدتى دچار بدشانسى مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: ديدن لجن در خواب، علامت آن است كه شما رفتار ناپسندى با اطرافيان خود داريد. راه رفتن در لجنزار، به معناى آن است كه دچار يأس و نوميدى مى‏شويد.

لحاف‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن لحاف در خواب، دليل زن است. اگر بيند لحاف بخريد، دليل كه كنيزكى دوشيزه بخرد يا زن خواهد، اگر بيند كه لحاف او چركين بود دليل است زن او سليطه بود.
جابر گويد: اگر ديد لحافى سبز داشت، دليل است زنى دين‏دار بخواهد. اگر سفيد بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بيند زن او مطرب دوست است. اگر سياه بيند زن او عالمه است. اگر زرد بيند، زن او بيمارگونه بود. اگر ملون بيند، زن او فريبنده است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لحاف در خواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: كنيزك دوشيزه. سوم: عز و جاه.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب لحاف تميز و زيبايى ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى شادى در انتظار شما است. اگر در خواب لحاف كثيف و پاره‏اى ببينيد، نشان دهنده‏ى آن است كه در كارتان ناموفق خواهيد بود.

لخت‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب خود را لخت ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب اعمال خود باشيد. ديدن يك شخص لخت در خواب، علامت انجام كارهاى رسوايى‏آور است. ديدن نوزاد لخت در خواب، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

لذت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد از موضوعى لذت مى‏بريد، به اين معنا است كه اوقات لذتبخشى خواهيد داشت.

لرزيدن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند سر او مى‏لرزيد، دليل زحمت است. اگر بيند گردن او مى‏لرزيد، دليل كه امانت نگذارد. اگر بيند كف‏هاى او مى‏لرزيد، دليل است سخنى سخت بشنود. اگر بيند شكم او مى‏لرزيد، دليل كه در سفر به زحمت افتد.
ابراهيم گويد: اگر بيند همه‏ى اندام او مى‏لرزيد، دليل است كه سختى بيند. اگر ديد پايش مى‏لرزيد، دليل كه در سفر به زحمت افتد.
حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن لرزيدن اندام‏ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعيف احوال. دوم: ترس و بيم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بيمارى.
اصفهانى گويد: اگر بيند آسمان مى‏لرزيد، دليل كه در آن ديار ظلم بود اگر بيند آفتاب يا ماه مى‏لرزيد، دليل است پادشاه آن ملك را مضرت رسد.
جابر گويد: اگر ديد عرش مى‏لرزيد، دليل بر بى‏ديانتى علما است. اگر لوح و قلم مى‏لرزيد، دليل بدحالى دبيران است. اگر بيند هفت آسمان مى‏لرزيد، دليل محنت است.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد چانه‏ى شما مى‏لرزد، به اين معنا است كه بايد مراقب باشيد تا اسرارتان برملا نشود.

لشگر

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند لشگريان بر اهل آن موضع گزند رسانيدند، دليل قوت اهل آن موضع بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لشگر در خواب بر پنج وجه است. اول: ملخ. دوم: سيل. سوم: باد. چهارم: خصومت. پنجم: محنت.

لغزيدن‏

اچ ميلر مى‏گويد: لغزيدن در خواب، علامت آن است كه دچار گرفتارى و دردسر مى‏شويد.

لقمه‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند كه لقمه‏ى شيرين در دهان نهاد، دليل كه سخنى خوش گويد. اگر آن لقمه ترش بود تأويل به خلاف اين است.
جابر گويد: اگر بيند لقمه‏ى گرم در دهان نهاد، دليل كه در بلايى افتد. اگر لقمه در دهان خوش بود، تأويلش به خلاف اين است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لقمه در خواب بر سه وجه است. اول: بوسه دادن. دوم: سخن لطيف. سوم: منفعت.

لك‏لك‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن لك‏لك به خواب، دليل بر زنى است بى‏آزار و عاقبت انديش و با حسب و نسب. اگر بيند لك‏لكى داشت، با چنين كسى صحبت دارد. اگر ديد لك‏لكى بر بام خانه او نشست، دليل است مهترى به خانه او آيد. اگر بيند لك‏لك را بكشت، دليل كه دشمن را بكشد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لك‏لك در خواب چهار وجه است. اول: مردى دهقان. دوم: پادشاهى ضعيف. سوم: پاسبان. چهارم: غريبى و درويشى.

لكنت زبان‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد دچار لكنت زبان شده‏ايد، نشانه‏ى آن است سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه با لكنت صحبت مى‏كند، علامت آن است كه عده‏اى قصد آزار شما را دارند.

لكه‏

بيتون مى‏گويد: ديدن لكه بر روى لباس در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

لگد زدن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كسى را لگد زد، دليل است حال او بد شود.
اگر بيند استرى يا اسبى او را لگد زد، دليل است كارش به خلل افتد. اگر اشتر وى را لگد زد دليل كه از سفر زحمت يابد. اگر گاو لگد زد، دليل زيان است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لگد زدن در خواب چهار وجه است. اول: نقصان ضرر. دوم: مضرت. سوم: غم و اندوه. چهارم: فساد عيال.

لگن دستشويى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب لگن دستشويى ببينيد، علامت آن است كه مسئوليت سنگينى بر دوشتان قرار مى‏دهند. دين لگن دستشويى كثيف و شكسته در خواب، به معناى انجام كارهاى ناپسند است.

لنگر

بيتون مى‏گويد: ديدن لنگر در خواب، بيانگر رفتن به مسافرت است.

لنگرگاه‏

بيتون مى‏گويد: راه رفتن بر روى لنگرگاه در خواب، بيانگر شكست دشمنان است. نشستن بر روى لنگرگاه در خواب، به معناى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

لنگ شدن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه لنگ شده بود، دليل است پيش خويشان خوار شود.
ابراهيم گويد: اگر خود را در خواب لنگ بيند، دليل است كه مقصودش برنيايد. اگر بيند كه لنگ بود و به عصا مى‏رفت، دليل است كه از كسى يارى خواهد و مرادش بر آيد.
جابر گويد: اگر بيند كه به هر دو پا لنگ شده، دليل است كه اعتقاد كدخدايى به كسى كرده بود. اگر لنگ در خواب بيند كه لنگ بود و پايش درست شد، دليل كه مقصودش برآيد و مرادش حاصل شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن لنگ در خواب بر پنج وجه است. اول: منفعت. دوم: ناتوانى. سوم: درويشى. چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عيش.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب شخصى را ببينيد كه مى‏لنگد، بيانگر آن است كه اطرافيان رفتار ناشايستى با شما دارند.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه هنگام راه رفتن مى‏لنگيد، به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار شكست مى‏شويد.

لوبيا

محمد بن سيرين گويد: ديدن لوبيا به خواب خام و پخته وقت و بى‏وقت، دليل غم بود. و در ديدن آن خيرى نباشد.
بيتون مى‏گويد: ديدن لوبيا در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببينيد لوبيا مى‏خوريد، بيانگر آن است كه بيمارى يكى از نزديكان شما را تهديد مى‏كند.

لوستر

بيتون مى‏گويد: ديدن لوسترى زيبا و روشن در خواب، به معناى آن است كه روزهاى خوشى را خواهيد گذراند. ديدن لوستر خاموش در خواب، بيانگر بيمارى است. اگر در خواب لوستر شكسته‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه دچار ضرر و زيان مى‏شويد.

لوله‏

هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب لوله‏هاى گاز را ببينيد، بيانگر آن است كه در انجام كارى موفق خواهيد شد.
برايت مى‏گويد: ديدن لوله در خواب، بيانگر رفاه و آسايش در زندگى است.

ليمو

محمد بن سيرين گويد: ديدن ليمو در خواب، دليل بيمارى است و در ديدن آن خير نباشد. (و الله اعلم بالصواب)
بيتون مى‏گويد: ديدن ليمو در خواب، بيانگر مشكلات و بيمارى است. اگر خواب‏ ببينيد كه ليمو مى‏خوريد، بيانگر آن است كه در كارى دچار يأس و نااميدى مى‏شويد. برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه مشغول گرفتن آب، ليمو هستيد، به اين معنا است كه شخصى از شما سوء استفاده مى‏كند.

ليموناد فروشى‏

بيتون مى‏گويد: رفتن به مغازه‏ى ليموناد فروشى در خواب، بيانگر غلبه بر مشكلات است.

ليوان‏

برايت مى‏گويد: ديدن ليوان در خواب، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه با ليوان چيزى مى‏نوشيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى خواهيد داشت. ديدن ليوان شكسته در خواب، بيانگر شنيدن اخبار ناگوار است.

نسخه چاپی
ارسال
۰
مطالب مرتبط
نظرات


نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

تازه ترین اخبار
پیشنهاد زردنیوز
پی سی آگهی تدریس خصوصی