محل تبلیغ شما
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت:  ۰۷:۰۷:۲۲
فروشگاه اینترنتی ملورا
امروز در زردنیوز
 پربیننده های سرگرمی
 پرنظرهای سرگرمی
تعبیر خواب - حرف م

تعبیر خواب - حرف م
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

ماتم‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى از دست‏دادن شخصى ماتم زده هستيد، به اين معنا است روزهاى خوبى در انتظار شما است.

مادر

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول صحبت كردن با مادرتان هستيد، به اين معنا است كه به زودى اخبار خوشايندى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب مادرتان را بيش از اندازه لاغر ببينيد، بيانگر آن است كه اتفاق ناگوارى پيش رو داريد. اگر در خواب مادر خود را گريان ببينيد، به اين معنا است كه سلامتى مادرتان در خطر است. اگر در خواب مادرتان را مشغول به كار ببينيد، به اين معنا است كه در كارهايتان موفق خواهيد بود. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با مادر شوهر خود دعوا مى‏گيريد، بيانگر آن است كه شخصى قصد آزار رساندن به شما را دارد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مادر خود را مضطرب ببينيد، بيانگر آن است كه بايد مراقب خود باشيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مادر خود را گم كرده‏ايد، به اين معنا است كه مرتكب اشتباهى شده‏ايد. اگر در خواب مادرى را ببينيد كه به فرزندانش محبت مى‏كند علامت خوش شانسى است.

مادر مقدس‏

بيتون مى‏گويد: ديدن مادر مقدس در خواب، بيانگر داشتن روزهاى خوب است.

ماديان

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد ماديان‏ها در مراتع سرسبز مشغول چرا هستيد، به اين معنا است كه موفق و پيروز خواهيد بود. ديدن ماديان‏ها در زمين‏هاى خشك و بى‏آب و علف در خواب، نشان‏دهنده‏ى ضرر و زيان مالى است.

مار

محمد بن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمنى پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمنى خانگى بود. اگر در صحرا بيند، دشمنى بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وى خيره شد، دليل است كه دشمن بر وى غالب گردد. اگر خود را خيره بيند، دشمن را شكست دهد. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهى است. اگر بيند كه مار را به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه مارى مرده، دليل كه آفتى از وى رفع شود.
ابراهيم گويد: اگر بيند كه مارى سفيد بگرفت، دليل بزرگى بود. اگر بيند كه مار از وى بگريخت، دليل ضعف دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمنى بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.
جابر گويد: اگر كسى بيند كه از سوراخ دهان يا بينى يا گوش يا ذكر يا معقد او مارى بيرون آمد، دليل كه فرزندش دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندى به وى نرسيد، دليل است كه بزرگى يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مار در خواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانى. سوم: سلامتى. چهارم: پادشاهى. پنجم: سپهسالارى. ششم: دولت. هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مارى شما را نيش بزند، به اين معنا است كه دچار شكست و گرفتارى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه موهايتان تبديل به مار شده است به اين معنا است كه موضوعى باعث پريشانى شما مى‏شود. اگر خواب ببينيد مارى را مى‏كشيد، به اين معنا است كه دشمنان را شكست خواهيد داد. راه رفتن بر روى مارها در خواب علامت بيمارى است. ديدن مار افعى در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است.
برايت مى‏گويد: ديدن مار در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است. اگر خواب ببينيد مارى به دنبال شما است، به اين معنا است كه دچار دردسر و مشكلات مى‏شويد.

مارچوبه‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مى‏كرد دليل منفعت بود. اگر خادم خورد مضرت است.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد مشغول خوردن مارچوبه هستيد، به اين معنا است كه لحظاتى شيرين در انتظار شما است.
برايت مى‏گويد: ديدن مارچوبه در خواب، بيانگر خوش شانسى است.

مارماهى‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مارماهى در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است. اگر در خواب مشاهده كنيد مارماهى را محكم در دستتان گرفته‏ايد، به اين معنا است كه به پول فراوانى دست پيدا مى‏كنيد. اگر در خواب مشاهده كنيد مارماهى از دستتان فرار مى‏كند، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‏شويد. اگر در خواب مارماهى مرده ببينيد، علامت شكست دشمنان است.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب يك مارماهى شكار كنيد، يعنى بايد در رفتار خود دقت بيشترى داشته باشيد. اگر در خواب مشغول خوردن مارماهى باشيد، به معناى آن است دچار غم و اندوه مى‏شويد.

مارمولك‏

بيتون مى‏گويد: ديدن مارمولك در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است. كشتن مارمولك در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.
برايت مى‏گويد: ديدن مارمولك خاكسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است. اگر در خواب مارمولك سبز رنگ ببينيد، علامت آن است كه بايد مراقب خود باشيد.

ماساژ

اچ ميلر مى‏گويد: ماساژ دادن در خواب، علامت انجام كارهاى زياد است. اگر در خواب مشاهده كنيد شخصى را ماساژ مى‏دهيد، به اين معنا است كه براى رسيدن به هدف خود سخت در تلاش هستيد.

ماست‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن ماست شيرين، دليل منفعت بود و ماست ترش، دليل غم و اندوه بود.
حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن ماست در خواب، دليل مال است كه از سفر حاصل كند.
ابراهيم گويد: اگر بيند كه ماست خورد و شيرين بود دليل بر مال حلال بود.

ماش‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ماش پخته مى‏خورد، دليل كه اندكى مال يابد. اگر بيند كه ماش خام خورد، دليل غم است.
جابر گويد: ديدن ماش تر، خشك و پخته و خام، دليل غم و اندوه است. اگر نخورد هيچ غم و اندوه نباشد.

ماشين‏

بيتون مى‏گويد: سوار شدن در ماشين، بيانگر رفتن به مسافرت است. اگر در خواب اتوبوس ببينيد، بيانگر آن است كه شخصى قصد دارد شما را اذيت كند. اگر در خواب ماشين آتش‏نشانى ببينيد بيانگر آن است كه نگرانى‏هاى شما به پايان مى‏رسد. اگر در خواب ماشين آتش‏نشانى ببينيد بيانگر آن است كه نگرانى‏هاى شما به پايان مى‏رسد. اگر در خواب ماشين آتش‏نشانى خرابى ببينيد، به اين معنا است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند. مشاهده‏ى ماشين نعش‏كش در خواب، به معناى انجام كارهاى اشتباه است.
برايت مى‏گويد: ديدن ماشين بارى در خواب، علامت تغيير و تحولات خوشايند در زندگى است.

ماشين‏آلات‏

بيتون مى‏گويد: كار با دستگاه بافندگى در خواب، علامت موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب ماشين پشم‏چينى ببينيد، علامت آن است كه رفتار بدى با اطرافيان داريد. اگر در خواب ماشين پنبه پاك‏كنى ببينيد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت خواهيد كرد. كار با ماشين تحرير در خواب، علامت ضرر مالى است. مشاهده‏ى ماشين قهوه خردكن در خواب، به معناى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.
برايت مى‏گويد: ديدن ماشين بخار در خواب، بيانگر رفاه و آسايش در زندگى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با ماشين تايپ كار مى‏كنيد، بيانگر آن است كه تصميمات جديدى براى زندگى خود مى‏گيريد.

ماكارونى‏

بيتون مى‏گويد: خوردن ماكارونى در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.
برايت مى‏گويد: ديدن ماكارونى در خواب، علامت آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى داشته باشيد.

ماكيان (مرغ و خروس)

محمد بن سيرين گويد: ديدن ماكيان به خواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه مرغ خانگى بسيار داشت، دليل است سرورى يابد.
ابراهيم گويد: ديدن ماكيان به خواب، دليل زنى بود با جمال و مال. اگر بيند ماكيان در خانه‏ى او خانه كرد دليل است از زنى منفعت يابد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن ماكيان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: كنيزك. سوم: خادم خانه.

مال دزدى‏

برايت مى‏گويد: ديدن اموال دزدى در خواب، نشانه‏ى ضرر و زيان است.

ماليات‏

بيتون مى‏گويد: ماليات پرداختن در خواب، بيانگر آن است كه نياز به كمك دوستان خود داريد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد قادر به پرداخت ماليات نيستيد، به اين معنا است كه دچار ضرر و زيان خواهيد شد.

ماما

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى ماما در خواب، علامت بيمارى است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد ماما هستيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در انجام كارها دقت داشته باشيد. اگر خواب ببينيد كه به دنبال ماما مى‏رويد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى شده‏ايد.

مأمور

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد مأمور كنترل هستيد، بيانگر آن است كه مسئوليت سنگينى بر عهده‏ى شما قرار مى‏دهند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه توسط مأمورى توقيف شده‏ايد، بيانگر آن است كه اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد. ديدن مأمور در خواب، علامت موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

مانتو

برايت مى‏گويد: ديدن مانتوهاى نو در خواب، بيانگر خوش شانسى است. اگر در خواب مانتوى كهنه‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد. مانتو پوشيدن در خواب، علامت موفقيت‏هاى مساعد است.

ماه‏

حضرت دانيال عليه‏السلام فرمايد: ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود.
محمد بن سيرين گويد: ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود. اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند. اگر بيند ماه با وى سخن گفت، دليل كه بر ولايتى حكم كند.
جابر گويد: اگر ديد ماه را برگرفت، دليل كه زنى صاحب جمال بخواهد. اگر ديد ماه هلال بود، دليل كه زن از اصل كمتر است. اگر اين خواب را زنى بيند، دليل كه شوهرى كند بدين نوع.
ابراهيم گويد: اگر ديد ماه بدر بود و در خانه‏ى او تافت، دليل كه اهل آن خانه را از پادشاه منفعت رسد. اگر بيند ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد. اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود. اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او را پسرى آيد عالم و دانا. اگر اين خواب را يكى از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزير. سوم: نديم. چهارم: رئيس. پنجم: شرف و جاه. ششم: كنيزك. هفتم: غلام. هشتم: كار باطل. نهم: والى. دهم: عالمى مفسد. يازدهم: مهترى. دوازدهم: مادر. سيزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگوارى.
هانس كورت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه ماه در آسمانى پر از ستاره است، به اين معنا است كه سعادت و خوشبختى در انتظار شما است. اگر در آسمان دو ماه ببينيد، بيانگر آن است كه از دوستانتان جدا مى‏شويد. ديدن ماه سرخ در آسمان، بيانگر وقوع حوادث ناگوار است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه ماه پشت ابرها پنهان شده است، به اين معنا است كه از موضوعى ناراحت خواهيد شد. ديدن عكس ماه درون آب، بيانگر شادى و خوشحالى است. ديدن ماه تابان در خواب، علامت موفقيت‏هاى بزرگ است. اگر در خواب مشاهده كنيد ماه درون گودالى افتاده است، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد. ماه‏گرفتگى در خواب، علامت ضرر و زيان است.

ماهى‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن ماهى در خواب در درياى گرمسير، دليل بلا و سختى بود و در درياى سردسير تأويلش نيكو بود. اگر ديد ماهى بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهى كوچك غم است، اگر بيند از شكم ماهى مرواريد يافت، دليل كه پسرى آورد.
محمد بن سيرين گويد: اگر ديد كسى ماهى شور و خشك به وى داد، دليل كه بزرگى به وى ظلم كند. اگر ماهى خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضى مى‏گويند: دليل سفر است.
جابر گويد: ديدن ماهى تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسى عليه‏السلام كه از بهشت آورده بودند ماهى بود. اگر بيند از دهان او ماهى بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهى بيرون آمد، دليل كه او را دخترى آيد. اگر ماهى تازه پخته مى‏خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهى فروشى مى‏كرد، دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه از پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن ماهى بر شش وجه است. اول: وزير. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشيزه. چهارم: غنيمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: كنيزكى هندوى.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد در رودخانه ماهى‏هاى زيادى وجود دارد بيانگر آن است كه به زودى ثروتمند مى‏شويد. ديدن گربه ماهى در خواب، بيانگر شكست دشمنان است. اگر خواب ببينيد مشغول خوردن ماهى هستيد، بيانگر آن است كه با دوستانتان روزهاى خوشى را مى‏گذرانيد. ديدن ماهى مرده در خواب، به معناى وقوع اتفاق ناگوار است. ديدن ماهى در آب‏هاى گل آلود، بيانگر شكست در انجام كارها مى‏باشد.
اچ ميلر مى‏گويد: اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‏ى درخشانى خواهيد داشت. ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است. ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت. خريد و فروش ماهى در خواب بيانگر موفقيت و شادمانى است. خوردن ماهى خشك در خواب، نشانه‏ى بيمارى است. ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است. ديدن ماهى قزل‏آلا در خواب، نشانه‏ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است. ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‏ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

ماهى‏خواره‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن ماهى‏خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهى‏خواره داشت، دليل كه زنى بخواهد. اگر ديد ماهى‏خواره از دست او بپريد، دليل كه زن را طلاق دهد.
جابر گويد: ديدن ماهى‏خواره، دليل غم و اندوه است.

ماهيگير

بيتون مى‏گويد: ديدن ماهيگيران در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است.

ماهيگيرى‏

بيتون مى‏گويد: ماهيگيرى در خواب، بيانگر تغيير و تحولات خوشايند در زندگى است. اگر خواب ببينيد كه نتوانسته‏ايد ماهى صيد كنيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.
برايت مى‏گويد: صيد كردن يك ماهى بزرگ در خواب، بيانگر خوش شانسى است.

مانكن‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب مانكن ببينيد، بيانگر آن است كه ممكن است در كارتان دچار مشكل شويد.

مبادله‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد مشغول مبادله‏ى كالايى هستيد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد.

مبارزه‏

بيتون مى‏گويد: مبارزه سياسى در خواب، بيانگر توطئه‏ى دشمنان است. مبارزه افراد مذهبى در خواب، بيانگر انجام كارهاى خير است.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در ميدان جنگ مشغول مبارزه هستيد، بيانگر آن است كه از خطرى نجات پيدا مى‏كنيد. اگر خواب ببينيد با حيوانى مبارزه مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد مراقب خود باشيد. اگر در خواب با سياه‏پوستى مبارزه كنيد، يعنى بايد در رفتارتان دقت كنيد.

مبل‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب مبل ببينيد، بيانگر آن است كه از زندگى خود راضى هستيد. اگر خواب ببينيد روى مبل نشسته‏ايد، به اين معنا است كه موفق و پيروز خواهيد بود.

مبهم‏

بيتون مى‏گويد: ديدن چيزهاى مبهم در خواب، علامت ضرر و زيان است.

مترجم‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد مترجم هستيد، نشانه‏ى آن است كه در يك مهمانى شركت مى‏كنيد.

متصدى‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد متصدى جايى هستيد، نشانه‏ى آن است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد.

متورم‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب صورتتان را متورم ببينيد، يعنى دچار مشكل مى‏شويد.

مته‏

هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب مته ببينيد، به اين معنا است كه سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببينيد كه با مته جايى را سوراخ مى‏كنيد، يعنى حادثه‏ى غيرمنتظره‏اى در انتظار شما است.

مثلث‏

برايت مى‏گويد: ديدن مثلث در خواب، علامت شنيدن خبرهاى بد است.

محضردار

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى انجام كارى نزد محضردارى رفته‏ايد، بيانگر آن است كه دست به كارهاى بيهوده‏اى مى‏زنيد.

مدل نقاشى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب شخصى را مشاهده كنيد كه مدل نقاشى شده است، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه خودتان مدل نقاشى شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه به شخصى علاقمند شده‏ايد.

مرغزار

محمد بن سيرين گويد: ديدن مرغزار به خواب، دليل بر اسلام بود. اگر بيند در مرغزارى بود و ندانست كه ملك او است، دليل كه دين او پاك بود. اگر آن مرغزار از آن ديگرى بود و او تماشا مى‏كرد، دليل كه با پارسايان و بزرگان صحبت دارد. اگر بيند در مرغزار خود مى‏گشت، دليل كه عيش بر وى فراخ شود و عاقبتش محمود بود.
كرمانى گويد: ديدن مرغزار، دليل بزرگى است. اگر بيند در مرغزارى سبز بود و گل‏هاى شكفته بود به وقت خود آب‏هاى روان، دليل كه مرگ او به شهادت بود. اگر ديد گل و رياحين از مرغزار سبز شد، دليل كه او را با بزرگى صحبت افتد كه از خدم و حشم دور مانده. اگر بيند در آن مرغزار گوسفندان بودند، دليل كه لشگر شاه بى‏وفا باشند. اگر بيند در مرغزار گل و رياحين جمع كرد، دليل كه مال به سختى حاصل كند. جابر گويد: ديدن مرغزار، دليل زن بود. اگر در مرغزارى سبز شد، دليل كه زن مستوره بخواهد. اگر آن مرغزار سبز نباشد، تأويلش به خلاف اين است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مرغزار در خواب بر هشت وجه است: اول: دين. دوم: اعتقاد. سوم: معيشت و نظام كار. چهارم: پادشاه. پنجم: مردى بزرگ. ششم: خير و منفعت. هفتم: زن. هشتم: مراد يافتن.

مجسمه‏ساز

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مجسمه‏سازى را مشغول كار ببينيد، به اين معنا است كه به مقامات بالايى خواهيد رسيد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد مجسمه‏ساز هستيد، به اين معنا است كه در انجام كارهايتان موفق هستيد. رفتن به نمايشگاه مجسمه‏سازى در خواب، علامت رسيدن به آرزوهايتان است.

مجسمه‏

بيتون مى‏گويد: ديدن مجسمه‏هاى زيبا در خواب، علامت موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. ديدن مجسمه‏هاى زشت در خواب، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: ديدن مجسمه‏هاى كوچك در خواب، بيانگر آن است كه با دوستان خود روزهاى خوبى خواهيد داشت. اگر در خواب مجسمه‏هاى گچى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه هديه‏اى دريافت مى‏كنيد. ديدن مجسمه‏هاى يادبود در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در انجام كارها مى‏باشد.

مجلس‏

محمد بن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسير قرآن و توحيد مى‏گفت، دليل كه آن مقام را محكم عمارتى بكند به قدر درستى قرآن خواندن.
جابر گويد: اگر در مجلس علم مى‏گريست، دليل كه از كارى كه به دين تعلق دارد شاد شود. اگر بيند در مجلس علم او را حالتى پديد آمد و از هوش برفت، دليل كه او را كارى پيش آيد كه از آن متحير شود و عاقبتش محمود بود.
محمد بن سيرين گويد: اگر ديد در مجلس شراب با حريفان شراب مى‏خورد، دليل كه هواى نفس و حرم رضا دهد اگر ديد در مجلس چنگ و چغانه بود، دليل مصيبت بود.
بيتون مى‏گويد: ديدن مردم در مجلس رقص، نشانه‏ى شادى و نشاط است.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد در مجلس رقصى حضور داريد، يعنى اوقات خوشى خواهيد داشت.

مجله‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول خواندن مجله هستيد، بيانگر آن است با افراد جديدى آشنا مى‏شويد.

مچ پا

بيتون مى‏گويد: ديدن مچ پاى لاغر در خواب، نشانه‏ى بيمارى است. ديدن مچ پاى چاق در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارهاى اشتباهى مى‏زنيد. ديدن مچ پاى حيوانات در خواب، علامت آن است كه از زندگى خود راضى هستيد.

محاصره‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه در محاصره قرار گرفته‏ايد، نشانه‏ى آن است كه دست به كارهاى بيهوده مى‏زنيد.

محبت‏

بيتون مى‏گويد: محبت كردن به ديگران در خواب، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد. اگر در خواب شخصى به شما محبت كند، بيانگر آن است كه در كارهايتان پيشرفت خواهيد كرد.

محراب‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه در محراب نماز كرد، دليل است او را فرزندى صالح آيد. اگر بيند كه در محراب نشسته بود، دليل كه در نماز كاهلى كند.
جابر گويد: اگر بيند كه محراب را عمارت كرد، دليل بر صلاح دين او است. اگر بيند كه در محراب آب تاخت، دليل است او را فرزندى آيد عالم.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن محراب به خواب پنج وجه است. اول: پادشاه. دوم: امام مسجد. سوم: قاضى. چهارم: محتسب. پنجم: ميانجى كردن مردمان.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب كشيشى را ببينيد كه در محراب ايستاده است، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: دين محراب كليسا در خواب، بيانگر پيشامدهاى غيرمنتظره است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در محراب مشغول عبادت هستيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهاى خود موفق خواهيد بود.

محروميت از ارث‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد از ارث مرحوم شده‏ايد، معنايش اين است كه بايد در اعمال و رفتار خود دقت بيشترى داشته باشيد.

محصول‏

برايت مى‏گويد: ديدن محصولات خوب در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب محصولات فاسد و آفت‏زده ببينيد، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار مشكل مى‏شويد. اگر خواب ببينيد مشغول برداشت محصول هستيد، به اين معنا است كه نتيجه‏ى كارهاى خود را مى‏گيريد.

محكمه‏

اچ ميلر مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد در محكمه‏اى هستيد و از حق خود دفاع مى‏كنيد، به اين معنا است كه براى رسيدن به موفقيت تلاش زيادى انجام مى‏دهيد. اگر خواب ببينيد كه در دادگاهى حضور داريد و از شما شكايت شده است، بيانگر آن‏ است كه متحمل ضرر و زيان مى‏شويد.

مخترع‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مخترعى را ببينيد، به اين معنا است كه در انجام كارهايتان موفق مى‏شويد. اگر در خواب چيزى را اختراع كنيد، به اين معنا است كه پول فراوانى به دست مى‏آوريد.

مخملك‏

بيتون مى‏گويد: مبتلا شدن به بيمارى مخملك در خواب، بيانگر توطئه‏ى دشمنان است.

مد

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مد دريا در خوب، بيانگر آن است كه در تمام كارهاى خود موفق و پيروز خواهيد بود.
برايت مى‏گويد: دريا در خواب، علامت غلبه بر مشكلات است.

مداد

محمد بن سيرين گويد: ديدن مداد، دليل بر طلب معيشت و يافتن مراد بود. اگر بيند كه مداد از كسى بستد، دليل كه معيشت بر او فراخ شود. اگر بيند كه مداد جامه‏ى او را سياه كرد، دليل زيان بود، اما اگر بيننده دبير بود مهتر شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مداد به خواب چهار وجه است. اول: مهترى. دوم: رامش. سوم: معيشت. چهارم: شادى.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مداد ببينيد، علامت آن است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با مداد چيزى را مى‏نويسيد، نشانه‏ى آن است كه خبر خوبى به گوشتان مى‏رسد. اگر خواب ببينيد كه با مداد مشغول نقاشى هستيد، به اين معنا است كه تلاش فراوانى انجام مى‏دهيد تا به هدف خود برسيد.

مدال

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مدال در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است. اگر خواب ببينيد مدالى را گم كرده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه دچار مشكلات و گرفتارى خواهيد بود.

مدرسه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد در مدرسه‏اى هستيد، به اين معنا است كه به مقامات بالايى دست پيدا مى‏كنيد. اگر خواب ببينيد در مدرسه‏اى مشغول تدريس هستيد، بيانگر آن است كه براى رسيدن به موفقيت تلاش فراوانى انجام مى‏دهيد.
برايت مى‏گويد: ديدن مدرسه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت داشته باشيد.

مدفوع حيوانات‏

برايت مى‏گويد: ديدن مدفوع حيوانات در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقيت و پيشرفت در كارهايتان مى‏باشد.

مدير كل‏

برايت مى‏گويد: ديدن مدير كل در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است. اگر خواب ببينيد كه مدير كل شركتى هستيد، بيانگر آن است كه به سود مالى مى‏رسيد.

مراسم افتتاحيه‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه در مراسم افتتاحيه شركت مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد.

مراسم تاج‏گذارى‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مراسم تاج‏گذارى در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن اوقات لذت بخش است.

مراسم نامزدى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن مراسم نامزدى در خواب، بيانگر آن است كه با تلاش زياد در كارى كه در پيش گرفته‏ايد موفق مى‏شويد.

مربا

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب خود را مشغول درست كردن مربا ببينيد، به اين معنا است كه با دوستان خود روزهاى شادى را سپرى خواهيد كرد. خوردن مربا در خواب، بيانگر تفريحات لذتبخش است. اگر خواب ببينيد كه مرباى نارنج مى‏خوريد، نشانه‏ى آن است كه سلامتى شما در خطر است.

مربى رقص‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مربى رقص ببينيد، به اين معنا است كه بيشتر اوقات خود را به انجام كارهاى بيهوده مى‏پردازيد.

مرتاض‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مرتاض هندى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه تغييراتى در زندگى خود مى‏دهيد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه خودتان مرتاض هستيد، نشانه‏ى آن است كه كار تازه‏اى را شروع مى‏كنيد.

مرتع‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مراتع سرسبز و پرگل در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. ديدن مرتعى خشك و بى‏آب و علف در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه موضوعى شما را اندوهگين خواهد كرد.

مرجان‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن مرجان به خواب، دليل زن بود يا فرزند. اگر بيند كه‏ مرجان داشت، دليل كه زنى خواهد كه او را فرزند بود. اگر بيند كه مرجان او ضايع شد، دليل كه زن را طلاق دهد.
ابراهيم گويد: ديدن مرجان فرزند بود. اما اگر مرجان را با ديگر جواهرها بيند، دليل مال بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مرجان به خواب چهار وجه است. اول: فرزند. دوم: زينت. سوم: جمال. چهارم: مال.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مرجان سفيد ببينيد، بيانگر آن است كه شخصى بر عليه شما خيانت مى‏كند.
برايت مى‏گويد: ديدن مرجان در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى باعث پريشانى شما مى‏شود.

مرد

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى مردى معروف به خواب بيند، دليل كه در بيدارى همان بود. اگر مردى مجهول بيند، دليل بر دشمن او بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مرد پير، دليل بود بر خير مكروه.
هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب مردى زيبا و خوش هيكل ببينيد، بيانگر آن است كه به ثروت فراوانى دست پيدا مى‏كنيد. ديدن مردى زشت در خواب، نشانه‏ى دردسر و گرفتارى است. ديدن مردان مجرد در خواب، نشانه‏ى انجام كارهاى ناشايست است. اگر در خواب مرد مسنى را ببينيد، بيانگر آن است كه بايد دقت بيشترى در انجام كارهايتان داشته باشيد.

مرداب‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مرداب در خواب، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه در مردابى افتاده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه دچار غم و اندوه خواهيد شد.

مردار

برايت مى‏گويد: اگر در خواب مردار حيوانى را ببينيد، نشانه‏ى آن است كه دچار گرفتارى خواهيد شد.

مردم‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند مردم جامه‏هاى سفيد يا سبز داشتند، دليل عيش خوش بود، اگر جامه‏هاى بى‏ارزش يا سياه داشتند تأويلش به خلاف اين است. اگر بيند جامه‏هاى كبود داشتند، دليل مصيبت است و ديدن جامه‏هاى فراخ و نو بر مردمان در خواب عيش و فراخى بود.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مردم لباس سياه به تن كرده‏اند، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى غم‏انگيزى در پيش رو خواهيد داشت، اگر در خواب مشاهده كنيد كه مردم به طرف شما مى‏آيند، نشانه‏ى آن است كه عده‏اى پشت سر شما غيبت مى‏كنند.

مردن‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وى بگريستند تا وقتى كه وى را بشستند و با كفن در گور كردند اين همه، دليل بر فساد دين بود. اگر بيند كه او را تابوت نهادند و مردم از پيش و پس او مى‏رفتند، دليل، بزرگى دينش نقصان بود و بعضى گويند: بر آن مردم كه بر جنازه‏ى او بودند حكم كند. اگر بيند كه مرده بود و زنده شد، دليل كه از گناه توبه كند و عمرش دراز بود. اگر بيند كه در ميان گورستان بود، دليل كه با جاهلان سفر كند.
محمد بن سيرين گويد: هر كه خواهد بداند كه حال او نزد حق تعالى چون است، احتياط كند كه حال او نزديك مردگان چگونه است. اگر بيند كه مردگان وى را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دليل كه حال او نزد حق تعالى نيكو بود. اگر با وى سخنان ناخوش گفتند به خلاف اين بود.
جابر گويد: ديدن مرگ مفاجات در خواب، دليل بر راحت مؤمن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندن خود را در خواب معتبر بيند، دليل كه عذاب او سخت‏تر بود. اگر بيند كه بمرد و او را بشستند، دليل كه در دين خود ثابت بود.
كرمانى گويد: اگر بيند كه بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پى او مى‏رفتند، بزرگى يابد. اگر ديد او مرده را بر پشت گرفته بود و مى‏برد، دليل مال حرام است. اگر بيند زنده بمرد و ديگر باره زنده شد به غايت نيكو بود.
برايت مى‏گويد: مردن در خواب، علامت غم و اندوه است.

مرده‏

ابراهيم گويد: اگر ديد مرده زنده شد، دليل كه حالش نيكو بود، خاصه مرده را گشاده‏روى بيند. اگر زنده را مرده بيند به خلاف اين است. اگر پدر مرده‏ى خود را با جامه‏هاى نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده‏ى خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده‏ى خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زنى بيند پسر مرده‏ى او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر آيد.
حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر بيند مرده او را چيزى داد از متاع دنيا، منفعتى بود از جايى كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزى خوردنى به وى داد، دليل كه روزى حلال يابد.
محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب مرده را نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از دردسر مى‏ناليد، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد. اگر ديد مرده از درد چشم مى‏ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. اگر بيند مرده جامه‏هاى نيك پوشيده بود، دليل كه با ايمان از دنيا رفته باشد. اگر مرده را با جامه‏هاى سفيد بيند، دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگر مرده را با جامه‏هاى سياه بيند به خلاف اين است و جامه‏ى زرد و كبود، دليل معصيت است. اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: اگر بيند با مرده مجامعت كرد و آب منى از وى جدا نشده، دليل منفعت است. اگر از وى جدا شد، بد بود. اگر بيند با زن مرده مجامعت كرد، دليل كه حاجتش روا شود. اگر ديد با مادر يا خواهر خود كه مرده بودند مجامعت كرد، دليل كه از مال مرده چيزى به وى رسد. اگر ديد مرده را به شهوت بوسه داد، دليل كه زن خواهد و به مرادها برسد.

مرغ‏

محمد بن سيرين گويد: هر چند در خواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده‏ى خواب در آن چه طلبد عظيم‏تر است. اگر بيند مرغان بسيار در جايى بانگ كردند، دليل كه مصيبتى پيدا شود. اگر بيند خايه‏ى مرغ داشت، دليل فرزند بود.
ابراهيم گويد: اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره‏اى گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وى به زور بستاند.
جابر گويد: ديدن خروس در خواب بهتر از مرغان ديگر است. اگر بيند مرغان آبى داشت، دليل مال است و به كام دل برسد. اگر بيند مرغ آبى را بگرفت، دليل بزرگى بود و پر و استخوان او را در خواب ديدن همين دليل است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مرغ آبى در خواب بر چهار وجه است. اول: مال دوم: بزرگى. سوم: رياست. چهارم: فرمانروايى يافتن.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مرغ در خواب، بيانگر آن است كه با دوستانتان روزهاى خوشى را مى‏گذرانيد. ديدن مرغ ماهى‏خوار در خواب، علامت پيشامدهاى غيرمنتظره‏است. اگر در خواب مرغ مقلد ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد. مشاهده‏ى مرغ و خروس خانگى در خواب، بيانگر درست انجام دادن كارها است.
اچ ميلر مى‏گويد: خواب مرغ نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب صداى مرغ حق را بشنويد، بيانگر آن است كه خبرهاى بدى به گوش شما مى‏رسد.

مرغابى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن مرغابى‏ها در حال پرواز، بيانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببينيد كه مرغابى شكار كرده‏ايد، بيانگر آن است كه براى رسيدن به اهداف خود تلاش مى‏كنيد.
برايت مى‏گويد: ديدن مرغابى‏ها در حال شنا، بيانگر شنيدن اخبار ناگوار است. اگر خواب ببينيد كه به مرغابى غذا مى‏دهيد، بيانگر آن است كه به دوستانتان كمك خواهيد كرد. خوردن مرغابى در خواب، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است.

مرگ‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب خبر مرگ كسى را بشنويد، بيانگر آن است كه اتفاقات ناگوارى خواهد افتاد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى مرده است، يعنى دچار يأس و نااميدى مى‏شويد.

مرمت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد مشغول مرمت كردن چيزى هستيد، نشانه‏ى آن است كه كارهايتان را با دقت انجام مى‏دهيد.

مرواريد

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن مرواريد، دليل بر فرزند خود يا فرزند كنيزك است.
محمد بن سيرين گويد: ديدن مرواريد، دليل بر زنى صاحب جمال بود يا كنيزك خوب روى. اگر بيند مرواريد بسيار داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و بعضى گويند: چون مرواريد را پراكنده بيند، دليل بر سخن علم و حكمت بود و نيز مى‏گويند عدد پسران و دختران بود. اگر بيند از دهان وى مرواريد بيرون آمد، دليل كه سخن علم و حكمت گويد.
ابراهيم گويد: اگر بيند مرواريد مى‏خورد، دليل كه علم و حكمت را بپوشاند يا قرآن را فراموش كند. اگر بيند به جاى هيزم مرواريد مى‏سوخت، دليل كه علم و حكمت به كسى آموزد كه سزاوار آن نباشد. اگر ديد مرواريد داشت، دليل علم او است.
جابر گويد: اگر ديد مرواريد از دهان او بيرون آمد، دليل كه همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر ديد مرواريد از دهان او بيرون آمد، دليل كه همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر ديد مرواريد از دست او افتاد و شكست، دليل گريستن است. اگر مرواريد در جايى پليد انداخت، دليل كه علم و حكمت را پيش نادان بگويد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مرواريد به خواب بر شش وجه است. اول: قرآن. دوم: حكمت. سوم: مال. چهارم: زنى خوب‏روى. پنجم: كنيزك صاحب جمال. ششم: فرزند نيك.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مرواريد ببينيد، بيانگر آن است كه سود مالى فراوانى به دست مى‏آوريد. گم كردن مرواريد در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است. اگر در خواب مشاهده كنيد مرواريدى هديه گرفته‏ايد، بيانگر آن است كه از زندگى خود راضى هستيد.

مرهم‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند مرهم بر اندام ريش نهاد، دليل بر صلاح دين اوست. اگر بيند مرهم خورد، دليل كه چيزى حرام خورد، اگر بيند مرهم به مردم داد دليل كه فرزند مردم را راحت رساند.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مرهم در خواب، بيانگر آن است كه در انجام كارى كه در پيش گرفته‏ايد موفق خواهيد بود.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه بر روى زخمى مرهم گذاشته‏ايد، بيانگر آن است كه از بيمارى نجات پيدا مى‏كنيد.

مريض‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه بيمار هستيد، به اين معنا است كه بايد مراقب سلامتى خود باشيد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد به ديدن فرد مريضى مى‏رويد، به اين معنا است كه از موضوعى شاد خواهيد شد.

مزد

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به خاطر انجام كارهاى سخت مزد كمى دريافت مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه موضوعى شما را ناراحت و غمگين مى‏سازد.
برايت مى‏گويد: مزد گرفتن در خواب، نشانه‏ى سود مالى است.

مزدوران‏

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد مزدوران در خانه‏ى او كار مى‏كردند، دليل كه با كسى خصومت كند. اگر ديد در خانه‏ى ديگر مزدورى نمود، دليل كه به كارى سخت گرفتار شود.

مزرعه‏

هانس كورت مى‏گويد: ديدن مزرعه در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. خريدن مزرعه در خواب، بيانگر سود مالى است. مزرعه‏ى ذرت در خواب، علامت كسب ثروت است. ديدن محصولات آفت زده مزرعه در خواب، علامت غم و اندوه است.
برايت مى‏گويد: ديدن مزرعه گندم در خواب، نشانه‏ى موفقيت و پيروزى است. اگر در خواب ببينيد كه مزرعه‏اى را شخم مى‏زنيد، بيانگر آن است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت خواهيد كرد. ديدن مزرعه ويران در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است.

مژگان‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن مژگان چشم در خواب، دليل بر نگاه داشتن دين است. اگر مژگان او ريخت، دليل بر فساد دين است. اگر ديد مژگان چشم او مى‏جنبيد، دليل كه بيمار شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مژگان بر چهار وجه است. اول: نگه داشتن دين. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمى.

مس‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند مس داشت و دانست كه ملك او است، دليل كه به قدر آن مال يابد.
ابراهيم گويد: مس و آفتابه در خواب، دليل بر خادم خانه است و آن چه بدين ماند مانند چراغ و غيره. دليل بر كدخدايى خانه است. اگر بيند كه مس مى‏گذاخت و صافى مى‏كرد، دليل كه كارى مشكل بر دست او گشاده شود و بعضى گويند مال حلال به دست آورد.
بيتون مى‏گويد: ديدن مس در خواب، علامت آن است كه در موقعيت نامطلوبى قرار گرفته‏ايد.
برايت مى‏گويد: ديدن اشياء مسى در خواب، نشان‏دهنده‏ى پيشرفت و موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. دين سكه‏ى مسى در خواب، علامت ضرر مالى است.

مسابقه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در مسابقه‏اى شركت مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه به آرزوهاى خود خواهيد رسيد. برنده شدن در مسابقه، بيانگر شكست دشمنان است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول ديدن مسابقه‏ى بوكس هستيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهاى خود دچار مشكل مى‏شويد.

مسافت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب دوستان خود را از مسافت دور ببينيد، بيانگر آن است كه دچار مشكل خواهيد شد. اگر در خواب خانه‏ى خود را از مسافتى دور ببينيد، نشانه‏ى آن است كه به مسافرت خواهيد رفت.

مسافر

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مسافرانى چمدان به دست ببينيد، به اين معنا است كه روزهاى خوبى را سپرى خواهيد كرد. اگر خوب ببينيد كه به مسافرت خارج از كشور مى‏رويد، به اين معنا است كه تغييراتى در زندگى خود انجام مى‏دهيد.
برايت مى‏گويد: ديدن يك مسافر در خواب، بيانگر آن است كه به زودى سفرهاى دلپذيرى خواهيد داشت.

مسافرت‏

بيتون مى‏گويد: مسافرت به جاهاى سرسبز و زيبا در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. مسافرت به مكان‏هاى ناشناخته در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده كنيد از طريق دريا به مسافرت مى‏رويد، بيانگر آن است كه پول فراوانى به دست مى‏آوريد.

مستأجر

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مستأجر هستيد، بيانگر آن است كه دچار مشكل خواهيد شد.

مستخدم‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مستخدمى را مشغول به كار ببينيد، بيانگر آن است كه با شخصى درگير خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد مستأجر خود را اخراج مى‏كنيد، بيانگر آن است كه متحمل ضرر و زيان خواهيد شد.

مستراح‏

برايت مى‏گويد: ديدن مستراح در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.

مستى‏

جابر گويد: ديدن مستى به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستى.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مستى بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگرى. سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بيم به قدر مستى.
بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مست كرده‏ايد، بيانگر آن است كه مرتكب اعمال ناپسندى مى‏شويد. اگر در خواب شخصى را مست ببينيد، بيانگر آن است كه حوادث ناگوارى پيش رو داريد.

مسجد

محمد بن سيرين گويد: ديدن مسجد آبادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر ديد مسجدى بنا كرد، دليل كه با مسلمانان نيكى كند.
جابر گويد: ديدن بنا نهادن مسجد، دليل زن خواستن است. اگر مسجدى بنا كرد، دليل كه زنى دين‏دار بخواهد. اگر چراغ مسجد را روشن كرد، دليل كه در كارى كه دارد روشنى ظاهر شود.
ابراهيم گويد: اگر در مسجدى نماز كرد بى‏قبله، دليل بر بى‏دينى است. اگر دست و روى خود را در مسجد مى‏شست، دليل كه مال خود را در آن مسجد هزينه كند و مرادش حاصل شود. اگر ديد مسجدى خراب شد، دليل كه عالمى بميرد از آن جا. اگر ديد جايگاهى كه ملك او بود، مسجد شد، دليل شرف و بزرگى است در دين اگر ديد با قومى به مسجد رفت، دليل كه زنى خواهد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مسجد بر دوازده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: عالمى بزرگ. چهارم: رئيس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطيب. هشتم: مؤذن. نهم: قيم. دهم: نان نيكو. يازدهم: خير و بركت. دوازدهم: زن نيكو.

مسخره كردن‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد شخصى را مسخره مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است قصد داريد كارهاى جديدى انجام دهيد.

مسگر

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مسگرى را مشغول به كار ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهاى خود پيشرفت مى‏كنيد.

مسلسل‏

برايت مى‏گويد: ديدن مسلسل در خواب، علامت آن است كه از موضوعى پريشان و ناراحت هستيد. شنيدن صداى مسلسل در خواب، علامت آن است كه بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد.

مسلمان شدن‏

اصفهانى گويد: اگر مردى ديد مسلمان بود و ديگر باره مسلمان شد، دليل كه كار او مستقيم شود. اگر ديد كافر شد، دليل كه در بلايى افتد. اگر ديد كافرى بر دست او مسلمان شد دليل كه يكى را از فسق باز دارد.

مسواك‏

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد مسواك مى‏كرد، دليل كه مال خود را به چيزى صرف كند.
جابر گويد: اگر دندان‏هاى خود را مسواك كرد، دليل كه با همه‏ى خويشان خود احسان كند.

مسهل‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه از مسهل استفاده مى‏كنيد، بيانگر آن است كه در دام افراد حيله‏گر مى‏افتيد.

مشاجره‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با ديگران دعوا مى‏گيريد، به اين معنا است كه رفتار مناسبى با اطرافيان خود نداريد.

مشاركت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى انجام كارى با شخصى مشاركت مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه در حرفه‏ى خود دچار مشكل خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد شراكت خود را با شخصى به هم مى‏زنيد، بيانگر آن است كه در كارهاى خود پيشرفت مى‏كنيد.

مشت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب شخصى را با مشت كتك بزنيد، نشانه‏ى آن است كه‏ دچار دردسر مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه شخصى به صورتتان مشت مى‏زند، نشانه‏ى آن است كه دشمنان قصد آزار شما را دارند.

مشرق‏

اصفهانى گويد: ديدن مشرق در خواب، دليل بر ملوك عالم است و برآمدن آفتاب، دليل بر حاجت روايى است و فرورفتن آفتاب به خلاف اين است. اگر ديد مشرق در جايى نيكو بود، دليل كه جاجتش روا شود. اگر مشرق به جاى بد بيند به خلاف اين است.

مشرك‏

محمد بن سيرين گويد: اگر مشرك مسلمان شد، دليل كه در مسلمانى بميرد. اگر مشركى سوى قبله نماز كرد يا شكر حق تعالى گذارد، دليل كه مسلمان شود و نعمتش زياده شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: اگر مشركى را مستور ديد، دليل كه طالب علم شود و بر دشمن ظفر يابد. اگر مستور نبود، دليل كه با مردم بد مذهب صحبت دارد و بدنام شود.

مشروب‏

بيتون مى‏گويد: نوشيدن مشروب در خواب، به اين معنا است كه سعى مى‏كنيد تا يكى از دوستان خود را به دردسر بياندازد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشروب بر روى شما اثر گذاشته است، نشانه‏ى آن است كه دست به كارهاى زشت و ناپسندى مى‏زنيد.

مشعل‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشعل ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهايتان موفق خواهيد بود. حمل كردن مشعل در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى را خواهيد گذراند.
برايت مى‏گويد: ديدن مشعل خاموش در خواب، بيانگر گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه از آسمان مشعل مى‏افتد، به اين معنا است كه حادثه‏ى ناگوارى در حال وقوع است.

مشق نظامى‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول انجام مشق نظامى هستيد، بيانگر پيشامدهاى غيرمنتظره است.

مشك‏

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد مشك داشت، دليل كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند بوى مشك مى‏شنود، دليل كه نيكويى با كسى كند كه قدر آن نداند. اگر ديد مشك بر خود مى‏مالد، دليل كه با خلق احسان كند.
جابر گويد: اگر ديد نافه‏اى از مشك بيرون آورد، دليل كه زنى توانگر بخواهد. اگر بيننده عالم بود، دليل كه عملش زياده شود. اگر بازرگان بود مالش زياده شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مشك بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: عيش خوش. سوم: كنيزك. چهارم: مال. پنجم: سخن خوش.
هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشكى مى‏بوييد، به اين معنا است كه اتفاقات خوشايندى در انتظار شما است.

مشك آب‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن مشك آب در خواب، دليل سفر است. اگر بيند مشكى نو داشت دليل كه به سفر رود. اگر ديد مشك كهن داشت به خلاف اين است. اگر در مشك سوراخى بود، دليل زيان بود از سفر.
كرمانى گويد: اگر مشك آب داشت و به مردم مى‏داد، دليل كه با مردم احسان كند. اگر بيند به مردم نداد تأويلش به خلاف اين است.

مصالح كار

برايت مى‏گويد: ديدن مصالح كار در خواب، بيانگر آن است كه علاقه‏ى زيادى به انجام كارهاى هنرى داريد.

مصلوب شدن‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه مصلوب شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه موقعيت‏هاى مناسب را از دست داده‏ايد.

مطبخ (آشپزخانه)

اصفهانى گويد: مطبخ به خواب، دليل بر زنى خادمه بود، اگر ديد در خانه‏ى خود مطبخ ساخت از گل و خشت، دليل كه او را زنى دين‏دار نصيب شود. اگر از گچ و آجر ساخت، دليل كه از آن زن بى‏ديانت است. اگر داند كه آن مطبخ ملك او نبود خير و شر آن به صاحب مطبخ باز گردد.

مطربى

اصفهانى گويد: اگر ديد مطربى كرد و رود مى‏زد، دليل كه به چيزهاى حرام آيد و ديدن مطربى كردن خيرى نباشد.

معاون‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب معاون اداره‏ى خود را ببينيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباه مى‏شويد.

معجزه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب معجزه‏اى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه تغييرات خوشايندى در زندگى خواهيد داشت. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه معجزه مى‏كند، بيانگر آن است كه لحظات شادى را سپرى خواهيد كرد.

معدن‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه صاحب معدنى هستيد، به اين معنا است كه آينده‏ى درخشانى خواهيد داشت. ديدن معدن در خواب، بيانگر دردسر و زيان است. اگر در خواب معدن زغال سنگ ببينيد، به اين معنا است كه بايد مراقب دشمنان خود باشيد.

معدنچى‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب يك معدنچى ببينيد، بيانگر آن است كه در كارهايتان موفق خواهيد بود. اگر خواب ببينيد كه معدنچى هستيد، نشانه‏ى آن است كه اوضاع ماليتان پيشرفت مى‏كند.

معشوقه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با معشوقه‏ى خود نزديكى مى‏كنيد، به اين معنا است كه قدم در راه نادرستى گذاشته‏ايد.

معلم‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه معلم هستيد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت خواهيد كرد. ديدن معلم در خواب، بيانگر پيشرفت در زمينه‏ى علمى مى‏باشد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با معلمى رفت و آمد داريد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى موفق خواهيد بود.

معلمى كردن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد معلمى مى‏كرد، دليل شرف و بزرگى است اگر معلمى كودكان مى‏كرد، دليل كه در آن موضع سخن روا گردد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: معلمى كردن بر شش وجه است. اول: فرمانروايى. دوم: عز و جاه. سوم: منفعت. چهارم: حكم كردن. پنجم: معيشت. ششم: داورى.

معلول‏

بيتون مى‏گويد: ديدن افراد معلول در خواب، نشان‏دهنده‏ى انجام كارهاى خير مى‏باشد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد معلول هستيد، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار اشتباه مى‏شويد.

معلوليت‏

بيتون مى‏گويد: از دست دادن دست يا پا در خواب، بيانگر ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده كنيد يكى از اعضاى بدن خود را از دست مى‏دهيد، بيانگر آن است كه در انجام كارى ناموفق خواهيد بود.

معما

بيتون مى‏گويد: حل كردن معما در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد. اگر خواب ببينيد كه قادر به حل معما نيستيد، يعنى موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
اچ ميلر مى‏گويد: ديدن معما در خواب، علامت آگاهى از بعضى مسائل است.

معمار

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب معمارى را در حال انجام كار ببينيد، نشانه‏ى آن است كه متحمل زيان مى‏شويد.

مغازه‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد صاحب مغازه‏اى هستيد، نشانه‏ى آن است كه مشغول انجام كارهاى سختى مى‏باشيد.

مغرب‏

جاحظ گويد: ديدن مغرب به خواب به تأويل چندان نيكو نباشد زيرا كه جاى فرورفتن آفتاب است و معبران گويند: جاى برآمدن آفتاب نيكو بود.

مغز

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن سر و مغز و استخوان در خواب، دليل بر مالى بود كه ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دليل كه مال را هزينه كند. اگر مغز ديگران مى‏خورد، دليل كه مال مردم هزينه كند.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند مغز سر او بر زمين افتاد، دليل كه مال از دستش برود. اگر ديد مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دليل كه مايه به دست آورد.
جابر گويد: اگر مغز جانورى مى‏خورد كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دليل مال حرام است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مغز در خواب بر سه وجه است. اول: مال نهانى. دوم: عقل. سوم: بصر.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مغز حيوانى را ببينيد، علامت آن است كه بيمار خواهيد شد. خوردن مغز در خواب، بيانگر پيشرفت در زمينه‏ى علمى است. اگر در خواب مغز خود را مشاهده كنيد، بيانگر آن است كه دست به كارهاى اشتباه مى‏زنيد.
برايت مى‏گويد: ديدن مغز گوسفند در خواب، علامت داشتن بدنى سالم است. دين مغز خوك در خواب، علامت خوش شانسى است.

مقام‏

بيتون مى‏گويد: رسيدن به مقامات بالا در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارهاى خطرناكى مى‏زنيد كه با موفقيت روبرو مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه شما را از مقامتان عزل كرده‏اند، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد.

مقبره‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مقبره‏اى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه به دردسر مى‏افتيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در مقبره‏اى خوابيده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه سلامتى شما در خطر است.

مقدسات‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب چيزهاى مقدسى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه تغييرات خوشايندى در زندگيتان خواهيد داشت.

مقنعه‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن مقنعه زن را، دليل شوى بود و مرد را، دليل زن است. اگر زنى بيند كه مقنعه از سر او درافتاد، دليل كه از شوهر جدا شود. اگر ديد از مقنعه او پاره‏اى بسوخت، دليل كه شوهرش را از حكم ترسى بود.
جابر گويد: اگر زنى بيند مقنعه‏ى سبز در سر داشت، دليل كه مردش دين‏دار بود. اگر سفيد بود همين، دليل است. اگر سرخ بود دليل كه شوهرش طرب دوست بود. اگر سياه بيند، دليل كه شوهرش اندوهگين باشد. اگر كبود بيند، دليل مصيبت بود. اگر زرد بيند، دليل بيمارى است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مقنعه در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. چهارم: منفعت يافتن از زنان.

مكانيك‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مكانيكى ببينيد، به اين معنا است كه تلاش بيشترى مى‏كنيد تا در كارهايتان پيشرفت كنيد.

مكه‏

اصفهانى گويد: اگر ديد در كعبه بود، دليل كه زيارت كند. اگر مكه را آبادان ديد، دليل مال بود. اگر خراب بيند به خلاف اين بود.

مگس‏

ابن‏عباس گويد: در خواب، دليل بر مردى سفله بود. اگر ديد مگسان بر وى جمع شدند، دليل كه از سفله مال حاصل كند. اگر بيند مگسى در گوش وى رفت، دليل كه از سفله سخنى بشنود و برنجد.
ابراهيم گويد: ديدن مگس، دليل بر مردم فرومايه بود. اگر ديد مگسان وى را مى‏گزيدند، دليل كه از مردم بر وى حسد برند. اگر مگس را مى‏كشت دليل كه حاسدى را شكست دهد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مگس ببينيد، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببينيد كه مگسى در دهانتان است، به اين معنا است كه دچار دردسر مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه مگسى را مى‏كشيد، يعنى دشمنانتان را شكست مى‏دهيد.

ملاقات‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با دوستانتان ملاقات داريد، بيانگر آن است كه روزهاى شادى را سپرى خواهيد كرد.

ملاقه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ملاقه ببينيد، به اين معنا است كه دوستى خوب پيدا خواهيد كرد. اگر در خواب ملاقه‏اى كثيف و يا شكسته ببينيد، به اين معنا است كه دچار ضرر و زيان خواهيد شد.

ملحد (كسى كه از دين برگشته است)

برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از دين برگشته‏ايد، بيانگر آن است كه روزهاى بدى پيش رو خواهيد داشت.

ملحفه‏

برايت مى‏گويد: ديدن ملحفه‏هاى تميز و سفيد در خواب، بيانگر بهبودى در امور مالى است. ديدن ملحفه‏هاى كثيف در خواب، بيانگر آن است كه در انجام كارى دچار ترديد هستيد.

ملخ‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن ملخ زنده، دليل مال است و ملخ پخته، دليل بر درم و دينار بود. اگر بيند ملخ در موضعى پديد آمد و زيان مى‏كرد، دليل كه لشگر آن جا رسد و خرابى كند.
جابر گويد: اگر ديد ملخ جمع مى‏كرد و در ظرفى مى‏انداخت، دليل كه مال جمع كرده به كابين زن دهد. اگر بيند ملخ بسيار در جايى جمع شدند و نباتات آن جا را مى‏خوردند دليل كه مال تمام از آن ملك تاراج كند.
بيتون مى‏گويد: ديدن ملخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.
اچ ميلر مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه ملخى گرفته‏ايد، نشانه‏ى آن است كه با شخصى دعوا مى‏گيريد. كشتن ملخ در خواب، نشانه‏ى ضرر و زيان است.

ملك زراعتى‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب يك ملك زراعتى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه به درجات بالايى دست پيدا خواهيد كرد.

ملكه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ملكه‏اى را ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهاى خود موفق و پيروز خواهيد بود.

ملوانان‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد ملوانان كشتى را ترك مى‏كنند، به اين معنا است كه از انجام كارى منصرف مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب ملوانى را ببينيد، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى ناگوارى در پيش رو داريد. اگر خواب ببينيد كه با ملوانى دعوا مى‏گيريد، نشانه‏ى آن است خطرى شما را تهديد مى‏كند.

منادى (خبر رسان)

جاحظ گويد: اگر ديد منادى بود چندان كه كلامش موافق علم و حكمت است و به نفس خود مردى صالح بود، دليل خير است.

مناره‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن مناره در خواب، دليل بر مردى بود كه مردم را به راه راست خواند. اگر ديد مناره بنا كرد، دليل كه كارى كند كه جماعتى را از اسلام جمع دارد. اگر بيند مناره را خراب كرد، دليل كه جمع اسلام را متفرق نمايد. و بعضى گويند: دليل كه مؤذن آن مناره بميرد.
ابراهيم گويد: ديدن مناره در خواب، دليل بر پادشاهى بود يا مردى بزرگ. اگر بيند در كوچه او مناره بود، دليل كه بزرگى در آن جا نزول كند. اگر بيند مناره آجر و سنگ بود، دليل كه آن بزرگ دون همت است. اگر مناره را در مسجد ديد دليل مهترى بود كه خلايق را به راه راست آرد. اگر بيند در مناره‏ى مسجد بيفتاد، دليل كه بزرگى از آن ديار بميرد.
جابر گويد: اگر ديد بر مناره‏ى مسجد جامع بانگ نماز مى‏گفت، دليل كه به كارى بزرگ مشغول شود و حق تعالى حج را روزى او كند. »و اذن فى الناس بالحج«. )حج، 27(. اگر بر مناره اقامت كرد، دليل بر درازى عمر بود. اگر بيند باد مناره را بيفكند، دليل كه پادشاه ديگر آيد و آن پادشاه را شكست دهد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مناره بر چهار وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردى بزرگ. سوم: امام. چهارم: مؤذن.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مناره‏ى كليسا را ببينيد، به اين معنا است كه سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببينيد كه از مناره‏ى كليسا بالا مى‏رويد، به اين معنا است كه بر مشكلات خود غلبه مى‏كنيد.

منبر

محمد بن سيرين گويد: ديدن منبر در خواب، دليل بر پادشاه مسلمان بود. اگر بيند بر سر منبر رفت و خطبه خواند يا علم گفت، اگر بيننده عالم بود، دليل كه از پادشاه شرف‏ و بزرگى يابد. اگر نبود، دليل كه از خويشان او، يكى عالم گردد و از پادشاه منفعت يابد. اگر بر سر منبر شعر خواند يا غير شريعت سخن گفت، دليل كه بى‏دين و رسوا شود و يا گويند او را بر دار كنند. اگر پادشاه بيند منبر او بيفتاد و بشكست، دليل كه معزول شود.
جابر گويد: اگر ديد بر سر منبر شد و بيننده عالم بود، دليل جاه و بزرگى است، اگر عالم نبود دليل كه او را به دزدى بر دار كنند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن منبر بر پنج وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: امام. چهارم: خطيب. پنجم: مرتبت و هر زيادت و نقصان كه در منبر بيند، دليل بر نفاق اين پنج كس دارد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه بر روى منبر نشسته و سخنرانى مى‏كنيد نشانه‏ى آن است كه شما آدم متكبرى هستيد.

منجى (نجات دهنده‏ى الهى)

برايت مى‏گويد: ديدن منجى در خواب، بيانگر موفقيت در تمام مراحل زندگى است.

منزلت و مقام‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه مقام خود را به شخص ديگرى واگذار كرده‏ايد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

منظره‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب منظره‏اى زيبا ببينيد، دلالت بر آن دارد كه تغييراتى در زندگى خود خواهيد داشت.

منقار

اصفهانى گويد: اگر بيند او را به سان مرغان منقار بود، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بيند كركس يا عقاب او را به منقار بزد چنان كه دردش كرد، دليل مضرت بود و نقصان مال. اگر بيند منقار مرغى داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. برايت مى‏گويد: ديدن منقار پرندگان در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

مو

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد موهاى خود را شانه مى‏زنيد، علامت آن است كه در اثر بى‏دقتى كارى را از دست مى‏دهيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدنتان پوشيده از مو است، دلالت بر آن دارد كه رفتار زشتى با ديگران داريد. ديدن موى قهوه‏اى در خواب، بيانگر آن است كه در انجام كارى شكست مى‏خوريد. اگر خواب ببينيد كه موهايتان را آراسته‏ايد، بيانگر آن است كه از نظر مالى پيشرفت مى‏كنيد.
هانس كورت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه موهايتان سفيد شده است، بيانگر آن است كه دچار غم و اندوه مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد موهايتان را مى‏شوييد، نشانه‏ى آن است كه زندگى پر فراز و نشيبى خواهيد داشت. اگر خواب ببينيد موهايتان سوخته است، نشانه‏ى آن است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت داشته باشيد. ديدن موهاى بافته شده در خواب، علامت آن است كه كارى را دوباره شروع مى‏كنيد.
اچ ميلر مى‏گويد: ديدن موى سرخ در خواب، علامت آن است كه زندگى يك نواختى داريد. ديدن موهاى خاكسترى در خواب بيانگر غم و اندوه است. ديدن موهاى مشكى در خواب، بيانگر سلامتى بدن است. ديدن موهاى طلايى در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

مواد غذايى‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مواد غذايى در خواب، دلالت بر بى‏نظمى در انجام كارها دارد.

موافقت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با خواسته‏هاى شما موافقت مى‏كنند، علامت آن است كه كارها به خوبى انجام مى‏گيرد.

موتور

هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب موتور هر وسيله‏اى را ببينيد، علامت آن است كه دچار مشكل و گرفتارى خواهيد شد، اگر در خواب موتور خرابى ببينيد، به اين معنا است كه از دوستان خود جدا مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد موتورى را مى‏رانيد، نشانه‏ى آن است كه به مسافرت خواهيد رفت.

موج‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى امواج دريا در خواب، نشان‏دهنده‏ى پيشرفت و ترقى است.اگر در خواب موج‏هاى دريا را گل‏آلود ببينيد، به اين معنا است كه دست به كار اشتباهى خواهيد زد.

موج شكن‏

بيتون مى‏گويد: ايستادن بر روى موج شكن در خواب، به اين معنا است كه براى رسيدن به اهداف خود سخت تلاش مى‏كنيد.

موچين‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب موچينى ببينيد، علامت آن است كه موضوعى شما را اندوهگين خواهد كرد.

مورچه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مورچه ببينيد، به اين معنا است كه عده‏اى قصد آزار و اذيت شما را دارند.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مورچه‏اى شما را گاز مى‏گيرد، نشانه‏ى آن است كه بايد تلاش بيشترى در انجام كارهاى خود داشته باشيد. كشتن مورچه در خواب، نشانه‏ى بدشانسى است.

مورچه‏خوار

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مورچه‏خوار در خواب، بيانگر آن است كه با دوستان خود لحظات شادى خواهيد داشت.

موز

بيتون مى‏گويد: ديدن موزهاى فاسد در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است. خريد و فروش موز در خواب، بيانگر سود مالى است.
برايت مى‏گويد: ديدن موز در خواب، علامت همنشينى و معاشرت با دوستان خوب است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه موز مى‏خوريد علامت آن است كه وظيفه‏ى سنگينى بر دوشتان مى‏گذارند.

موزه‏

بيتون مى‏گويد: رفتن به موزه در خواب، نشانه‏ى آن است كه تلاش زيادى براى انجام كارهايتان انجام مى‏دهيد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه در موزه شى‏ء خاصى را مى‏بينيد، نشانه‏ى آن است كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شويد.

موش‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن موش، دليل زنى بود كه به ظاهر مستوره نمايد و در باطن فاسق بود. اگر بيند موشى بگرفت، دليل كه زنى چنين خواهد. اگر ديد موشان بسيار در خانه جمع شدند و همه يك رنگ بودند، دليل كه به قدر موشان زنان در خانه‏ى او جمع كردند.
ابراهيم گويد: اگر در خواب ديد از سوراخ بينى او يا از سوراخ گوش او موش بيرون آمد، دليل كه او را دخترى آيد نابكار. اگر از گلوى او موش بيرون آمد، دليل كه او را پسرى آيد. اگر بيند از مقعد او موشى بيرون آمد، دليل كه او را دخترى آيد نابكار.
جابر گويد: تأويل موش دشتى و موش خانگى هر دو يكسان بود. اگر ديد موشى در بستر او بود، دليل كه با زنى قصد فساد كند و گوشت موش خوردن، دليل كه مال زن مفسده بخورد.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب موشى ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث پريشانى شما مى‏شود. اگر در خواب مشاهده كنيد موشى را مى‏كشيد، بيانگر آن است كه دشمنان خود را شكست خواهيد داد.
اچ ميلر مى‏گويد: ديدن موش سفيد در خواب، نشانه‏ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‏ايد، نشانه‏ى آن است كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‏شويد. كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.

موشك‏

بيتون مى‏گويد: ديدن موشك در خواب، علامت موفقيت و پيروزى است. اگر خواب ببينيد موشكى سقوط كرده است، بيانگر آن است كه اطرافيان به شما خيانت مى‏كنند.

موم‏

ابن‏عباس گويد: ديدن موم سفيد در خواب، دليل مال و نعمت است و موم زرد، دليل بيمارى است. اگر موم از وى ضايع شد، دليل نقصان مال است و ديدن موم به خواب به هر رنگ بود، دليل مال و نعمت است. اما موم سفيد بهتر بود. اگر بيند موم را به‏ آتش مى‏سوخت، دليل كه مال او را بستانند. اگر ديد موم به مردم مى‏داد، دليل كه مال خود به خيرات صرف كند.

مه‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد اطرافتان پوشيده از مه است، بيانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از شدت مه قادر نيستيد جايى را ببينيد، بيانگر آن است كه در موقعيت نامساعدى قرار گرفته‏ايد.

مهاجرت‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه به جايى مهاجرت مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه تغييراتى در زندگيتان روى مى‏دهيد.

مهره‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند مهره يافت، دليل كه به قدر مهره مال يابد يا از سفر راحت بيند.
جابر گويد: ديدن مهره در خواب، دليل خدمتكار بود. اگر مهره را سفيد يا سبز بيند، دليل كه آن خدمتكار مصلح بود. اگر مهره را زرد بيند، دليل كه آن خدمتكار بيمارگونه بود. اگر سياه بيند، خدمتكارش بدخوى بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن مهره بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: خدمتكار. سوم: كنيزك. چهارم: مال. پنجم: ادب و فرهنگ ششم: فرزند. هفتم: غلام.بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى مهره در خواب، علامت شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد مهره‏ها را پخش مى‏كنيد، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد. مشاهده‏ى مهره‏ى يمانى در خواب، نشان دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است.
برايت مى‏گويد: ديدن مهره در خواب، علامت آن است كه در محيطهاى مساعدى قرار گرفته‏ايد. ديدن مهره‏هاى بازى بولينگ، نشانه‏ى آن است كه دست به كار خطرناكى مى‏زنيد اما موفق خواهيد شد.

مهمات‏

بيتون مى‏گويد: ديدن مهمات در خواب، نشان دهنده‏ى انجام كارهاى زياد است.

مهمان‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد مهمانى به خانه‏ى شما آمده است، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد. اگر خواب ببينيد خودتان مهمان هستيد، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر مالى مى‏شويد.

مهمان خانه‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه به مهمان خانه‏اى كثيف و نامرتب مى‏رويد، علامت آن است كه مسئوليت سنگينى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.
برايت مى‏گويد: ديدن مهمان خانه در خواب، علامت شركت در يك مهمانى دوستانه است.

مهمانى‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن مهمان كردن در خواب، دليل بر اجتماع بود در چيزى. اگر بيند قومى را به مهمانى خواند، دليل بر كارى بود كه او را از شغل‏ها باز دارد. اگر بيند او را به باغ بردند به مهمانى و در آن باغ ميوه بسيار بود، دليل كه در جنگ شهيد شود.
ابراهيم گويد: اگر ديد مهمانى با چنگ و چغانه و ناى و رقص بود، دليل مصيبت بود.

مهندس‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مهندسى را ببينيد، علامت آن است كه پس از انجام كارهاى زياد روزهاى شاى را خواهيد گذراند.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه مهندس هستيد، نشانه‏ى آن است كه آينده‏ى درخشانى خواهيد داشت. ديدن مهندس معمار در خواب، علامت پا گذاشتن به محيطهاى مساعد است.

ميخانه‏

بيتون مى‏گويد: ديدن ميخانه در خواب، علامت انجام كارهاى نادرست است.

ميخ‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن ميخ در خواب، دليل برادر است. اگر بيند ميخى بر ديوار زد، دليل كه برادرش را در آن جا باز دارند.
ابراهيم گويد: ديدن ميخ به خواب شرف و بزرگى بود در دنيا و آخرت. اگر بيند ميخ را در ديوار يا ستونى زد، دليل كه با منافقى دوستى كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن ميخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه چيزى را ميخ مى‏كوبيد، يعنى سعى مى‏كنيد تا در كارهايتان پيروز شويد.

ميخچه‏

هانس كورت مى‏گويد: معالجه كردن ميخچه‏ى پا در خواب، علامت كسب ثروت است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه ميخچه داريد، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

ميدان اسب‏دوانى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن ميدان اسب‏دوانى در خواب، نشانه‏ى آن است كه اطرافيان رفتار نامناسبى با شما ندارند.

ميراث‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه ارثى به شما رسيده است، بيانگر آن است كه روزهاى شادى خواهيد داشت.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب ارث غيرمنتظره‏اى به شما برسد، نشانه‏ى آن است كه‏ دچار دردسر مى‏شويد.

ميز

بيتون مى‏گويد: ديدن ميز مطالعه در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب ميز نهارخورى ببينيد، يعنى بايد در انجام كارهاى خود دقت داشته باشيد.

ميش‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن ميش در خواب، دليل بر زنى بود كريمه يا مردى بزرگ. اگر ديد ميشى داشت، دليل كه از بزرگى منفعتى يابد. اگر بيند پوست از ميش جدا كرد، دليل كه بر شخصى غالب شود و مالش بستاند.
ابراهيم گويد: اگر ديد با ميشى جنگ كرد، دليل كه زنى با او حيله كند. اگر ديد شير ميش خورد، دليل كه بيمار شود. اگر بيند ميشى را به وى بخشيدند، دليل كه او را فرزندى آيد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن ميش بر چهار وجه است. اول: امام. دوم: خليفه. سوم: امير. چهارم: رئيس.

ميكروسكوپ‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ميكروسكوپ ببينيد، نشانه‏ى آن است كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏شويد.

ميكروفون‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب ميكروفون ببينيد، يعنى در انجام كارى نياز به كمك شخصى داريد.

ميل كاموا

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى ميل كاموا در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.
ديدن ميل شكسته در خواب، بيانگر آن است كه دچار يأس و نااميدى مى‏شويد.

ميليونر

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه ميليونر هستيد، نشانه‏ى آن است كه دچار خسارت و زيان خواهيد شد. ديدن يك ميليونر در خواب، علامت غم و اندوه است.

ميمون‏

بيتون مى‏گويد: غذا دادن به ميمون در خواب، نشانه‏ى آن است كه نقشه‏هايتان برملا مى‏شود. اگر در خواب ميمون مرده‏اى ببينيد، يعنى دشمنانتان را شكست خواهيد داد.
برايت مى‏گويد: ديدن ميمون در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب افراد چاپلوس باشيد. اگر در خواب ميمونى را ببينيد كه از جايى بالا مى‏رود، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى موفق خواهيد بود.

ميوه‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: هر ميوه در باغ اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بى‏وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود و بدان هر ميوه كه به خواب بيند تأويل آن به درخت آن ميوه بازگردد يعنى اگر درخت به تأويل نيك بود دليل نيكى است. اگر بد بود، تأويل بد است و ديدن ميوه‏هاى ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و ديدن ميوه‏هاى نارسيده، دليل بر مال حرام است. اگر بيند كه ميوه‏هاى تابستان به زمين مى‏خورد، دليل بيمارى بود.
محمد بن سيرين گويد: هر ميوه كه در خواب تر و شيرين بود ديدن آن دليل منفعت بود وقتى كه بخورد. اگر بيند از درختى چيد، دليل كه به قدر ميوه مال يابد. اگر بيند ميوه از درخت پيش او افتاد دليل كه مال بى‏رنج حاصل كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن ميوه فروش در خواب چون ميوه خوش طعم بود و فروشد، دليل مضرت است.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ميوه‏هاى رسيده و تازه‏اى ببينيد، يعنى آينده‏ى درخشانى خواهيد داشت. اگر خواب ببينيد ميوه خريد و فروش مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد. خوردن ميوه در خواب، علامت به دست آوردن پول فراوان است.
برايت مى‏گويد: ديدن ميوه بر روى درخت، علامت سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببينيد كه از روى زمين مشغول جمع‏آورى ميوه هستيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى موفق خواهيد بود. ديدن ميوه‏هاى كال، بيانگر بيمارى است. ديدن ميوه‏ى به در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است. اگر در خواب ميوه‏ى توت ببينيد، يعنى در امور مالى پيشرفت مى‏كنيد.

ميوه ‏فروشى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مغازه‏ى ميوه‏فروشى ببينيد، يعنى دچار ضرر مالى مى‏شويد.

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور

نسخه چاپی
ارسال
۰
مطالب مرتبط
نظرات


نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

تازه ترین اخبار
پیشنهاد زردنیوز
پی سی آگهی تدریس خصوصی