محل تبلیغ شما
پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸
ساعت:  ۰۲:۳۰:۵۳
فروشگاه اینترنتی ملورا
امروز در زردنیوز
 پربیننده های سرگرمی
 پرنظرهای سرگرمی
تعبیر خواب - حرف ن

تعبیر خواب - حرف ن
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

نااميدى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از چيزى نااميد شده‏ايد، بيانگر آن است كه دچار مشكل و گرفتارى خواهيد شد. اگر در خواب شخصى را نااميد ببينيد، بيانگر آن است كه يكى از نزديكانتان غمگين و ناراحت است.

نابينا

كرمانى گويد: اگر نابينا را دست بگرفت و مى‏برد، دليل كه مؤمن و رحيم بود. اگر بيند چشم كسى را نابينا كرد، دليل كه آن كس را از راه ببرد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نابينايى در خواب بر شش وجه است. اول: درويشى. دوم: بدحالى. سوم: غم و اندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهى دين. قوله تعالى: »صم بكم عمى فهم لا يرجعون« )بقره، آيه 18(. اگر نابينا بيند كه بينا شده بود، دليل كه از زحمت برهد.

ناتوان‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب احساس ناتوانى كنيد، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پيش رو خواهيد داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببينيد، يعنى دچار خسارت مى‏شويد.

ناخن‏

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى ناخن در خواب، علامت انجام كارهاى زياد است. اگر خواب ببينيد كه ناخن‏هايتان شكسته است، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شويد. اگر خواب ببينيد ناخن‏هايتان را سوهان مى‏كشيد، علامت آن است كه موفق و پيروز خواهيد بود.

نارگيل‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نارگيل ببينيد، بيانگر آن است كه بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد. اگر در خواب درخت نارگيل خشكيده‏اى ببينيد، يعنى دچار شكست و نااميدى خواهيد شد.

نارنج‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر چه نارنج زرد است اما بوى خوش دارد و از ميوه‏هاى بهشت است، لاجرم ديدن آن در خواب به تأويل نيكو بود.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند نارنج داشت از يكى تا سه عدد، دليل فرزند بود. اگر بيشتر بيند، دليل مال بود و نعمت.
ابراهيم گويد: اگر بيند نارنج به خروار داشت، دليل كه مال تمام حاصل كند
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نارنج در خواب چهار وجه است. اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.

ناسزا

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى به شما ناسزا مى‏گويد، دلالت بر آن دارد كه در انجام كارى دچار مشكل خواهيد شد.

ناشر

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ناشرى را ببينيد، بيانگر آن است كه براى رسيدن به موفقيت تلاش مى‏كنيد.

ناشناس‏

بيتون مى‏گويد: ديدن افراد ناشناس در خواب، بيانگر وقوع پيشامدهاى غيرمنتظره است.

ناشنوا

بيتون مى‏گويد: ديدن افراد ناشنوا در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.
اچ ميلر مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه ناشنوا هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

ناطق‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه سخنور ماهرى هستيد، به اين معنا است كه اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد.

ناقوس‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن ناقوس در خواب، دليل بر مردى منافق بود. اگر ناقوس مى‏زد، دليل كه با مردى منافق نشيند و سخن دروغ گويد. اگر ناقوس شكست، دليل كه از دورغ توبه كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد:ديدن ناقوس در خواب بر سه وجه است. اول: دروغ گفتن. دوم: منافقى. سوم: مهر اهل كفر در دل داشت.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب صداى ناقوس را بشنويد، به اين معنا است كه روزهاى خوبى در انتظار شما است. اگر در خواب صداى ناقوس تشييع را بشنويد، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‏كند.
برايت مى‏گويد: ديدن ناقوس در خواب، بيانگر آرزوهاى دست نايافتنى است.

ناله‏

بيتون مى‏گويد: شنيدن صداى ناله در خواب، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب‏ خود باشيد.
برايت مى‏گويد: ناله كردن در خواب، بيانگر بدشانسى است.

نامزد

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه نامزدى زيبا و خوش اندام داريد، به اين معنا است كه ازدواجى مبارك خواهيد داشت اما اگر در خواب نامزدتان را زشت و اخمو ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انتخاب همسر دچار اشتباه مى‏شويد.

نامه‏

محمد بن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه نامه‏ى سر به مهر داشت، دليل است سخنى پوشيده بشنود. اگر نامه را گشاده بيند، دليل كه سخنى فاش شنود.
ابراهيم گويد: اگر در خواب بيند نامه سر به مهر داشت، دليل است خبرى به وى رسد. اگر بيند كه نامه را بگشاد، دليل است بى‏غم شود. اگر بيند مهر از نامه برداشت و بخواند، دليل عز و جاه است وقتى كه بيننده‏ى خواب امى بود و نيز گويند كه آخر عمر او بود. قوله تعالى: «اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». (بنى‏اسرائيل، 14).
جابر گويد: اگر در خواب بيند كه پادشاه نامه به وى داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دليل راحت و خرمى است. اگر سخنان ناخوشش بود، دليل ترس و بيم بود. اگر بيند شيخى يا زاهدى نامه به وى داد، دليل كه آن زاهد با شيخ او را پندى دهد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: اگر در نامه سخن خير نوشته بود، دليل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دليل است كارش برنيايد.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه نامه‏اى به دستتان مى‏رسد، بيانگر آن است كه خبرى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب نامه‏اى بى‏نام و نشان دريافت كنيد، به اين معنا است كه شخصى قصد آزار شما را دارد. نامه نوشتن در خواب، بيانگر انجام كار اشتباه است.
برايت مى‏گويد: خواندن نامه‏ى عاشقانه در خواب، علامت شنيدن اخبار بد است. خواندن نامه‏ى غم‏انگيز در خواب، نشانه‏ى اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببينيد كه مشغول نوشتن نامه‏ى عاشقانه هستيد، به اين معنا است كه دلبسته‏ى شخصى خواهيد شد.

نامهربان‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه دوستانتان نامهربان و بى‏وفا هستند، نشانه‏ى آن است كه با دوستان خود روزهاى خوبى را خواهيد داشت، اگر در خواب مشاهده كنيد كه همسرتان نامهربان و بى‏وفا است، به اين معنا است كه زندگى خوبى خواهيد داشت.

نان‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن نان‏هاى پاكيزه در خواب، دليل خرمى است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود. اگر نان خريد و به خانه برد، دليل بر روزى حلال است و زيادتى مال. اگر نان به كسى داد، دليل كه راحتى به وى رساند.
حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمى به وى رسد.
ابراهيم گويد: ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك به خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط است.
جابر گويد: ديدن نان كاروس به خواب دليل بر تنگى عيش بود و پرهيزكارى و نان جوين، دليل زهد و ورع بود و نان برنج، دليل بر بستگى كار است و نان عدس و باقلا و نخود، دليل غم و تنگدستى بود. اگر سلطان بيند يك نان داشت، دليل كه ملكش زياده شود و تأويلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قيمت نان است و گويند، ديدن هيچ چيز در خواب بهتر از نان نباشد و ديدن نان پختن به خواب، دليل بر قليل كردن معيشت است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نان در خواب چهار وجه است. اول: عيش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولايت. چهارم: خير و بركت.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب قرص نان ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى دقت زيادى انجام مى‏دهيد. اگر در خواب خرده‏هاى نان ببينيد، به اين معنا است كه دچار دردسر مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه نان چاودار مى‏خوريد، بيانگر آن است كه‏ از زندگى خود راضى هستيد.
برايت مى‏گويد: ديدن نان سفيد در خواب، نشان دهنده‏ى كسب ثروت است. اگر خواب ببينيد كه نان شيرينى مى‏خوريد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوبى خواهيد داشت.

ناى (نى زدن)

محمد بن سيرين گويد: ناى زدن در خوب، دليل مصيبت بود و شنيدن آن غم است. اگر بيند كه ناى مى‏زد دليل كه به اندوهى گرفتار شود.
ابراهيم گويد: ديدن ناى زدن در خواب، دليل بر مردى بود كه مردم را خبر دهد از سخنى كه در آن خير نباشد.

ناياب‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به دنبال چيز نايابى هستيد، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

نايلون‏

هانس كورت مى‏گويد: مشاهده‏ى چيزهاى نايلونى در خواب، علامت دقت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد لباس نايلونى پوشيده‏ايد، به اين معنا است كه در كار خود پيشرفت مى‏كنيد.

نبات‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن هر نباتى به وقت خود، چنان كه او را ساق و شاخ نباشد، دليل منفعت است و آن را كه ساق و شاخ بود، دليل بر فزونى مال و جاه بود به قدر سطبرى و باريكى و بلندى و كوتاهى. اگر بيند كه بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غايت نيك بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نباتات زمين در خواب چهار وجه است. اول: مال و نعمت. دوم: بزرگى و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زيادتى حرمت.

نبرد

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب چند نفر را ببينيد كه با هم نبرد مى‏كنند، بيانگر آن است كه در كارى دچار دردسر مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در نبردى شكست خورده‏ايد، به اين معنا است كه چيزى را از دست مى‏دهيد. اگر در خواب در نبردى پيروز شويد، به اين معنا است كه در انجام كارى سود كلانى به دست مى‏آورد.

نت موسيقى‏

برايت مى‏گويد: نوشتن نت موسيقى، بيانگر همنشينى با دوستان ناباب است.

نجات يافتن‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از خطرى نجات مى‏يابيد، بيانگر آن است كه بر مشكلات غلبه خواهيد كرد. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه از خطرى نجات پيدا كرده، بيانگر آن است كه رفتار خوبى با ديگران داريد.

نجار

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نجارى را مشغول به كار ببينيد، بيانگر آن است كه با تلاش فراوان به هدف خود خواهيد رسيد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول نجارى هستيد، بيانگر خوش شانسى است.

نجوا

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ببيندى كه با شخصى نجوا مى‏كنيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى به نجوا با شما صحبت مى‏كند، به اين معنا است كه براى انجام كارى نياز به كمك ديگران داريد.

نجيب‏زاده‏

برايت مى‏گويد: ديدن نجيب‏زادگان در خواب، علامت رسيدن به مقامات بالا است.

نخ‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏اى ببينيد، يعنى دچار دردسر مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: ديدن نخ در خواب، علامت آن است كه بايد مراقب كارهايتان باشيد.

نخل‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب درخت نخل ببينيد، به اين معنا است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. ديدن درخت نخل خشكيده، در خواب، بيانگر وقوع حوادث غيرمنتظره است.

نخود

اصفهانى گويد: ديدن نخود به خواب تر و خشك، دليل غم است. اگر بيند كه نخود به گوشت پخته مى‏خوريد غم كمتر بود.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نخود ببينيد، به اين معنا است كه در ا نجام كارهايتان موفق خواهيد بود. نخود كاشتن در خواب، بيانگر آن است كه براى رسيدن به اهداف خود تلاش زيادى مى‏كنيد.

نردبان‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بر نردبان از گل و خشت مى‏رفت، دليل صلاح كار او است. اگر چوبين بود، دليل ضعف دين است. اگر از سنگ و آهن بود، دليل كه بيننده قوت بيابد.
ابراهيم گويد: اگر بيند كه از نردبانى بالا رفت، دليل بزرگى و منفعت بود. اگر بيند كه از نردبان به زير آمد، به خلاف اين است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دليل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دليل منافقى بود.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از نردبانى بالا مى‏رويد، بيانگر آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. پايين آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‏ى شكست و نااميدى است. اگر در خواب نردبان شكسته‏اى ببينيد، به اين معنا است كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏شويد.

نرده‏

برايت مى‏گويد: مشاهده‏ى نرده در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت كنيد. ديدن نرده‏هاى راه آهن در خواب، بيانگر غم و اندوه است.

نرگس‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن نرگس به خواب، دليل بر مردى لطيف است. اگر زنى بيند كه نرگس تازه داشت، دليل كه او را دخترى آيد صاحب جمال. اگر شوهر ندارد شوهر كند. اگر در خواب بيند كه نرگس را از زمين بركند، دليل كه آن زن را طلاق دهد يا فرزندش بميرد. حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نرگس به خواب سه وجه است. اول: مردى لطيف. دوم: فرزند. سوم: دوستى ثابت قدم.

نر و ماده‏

بيتون مى‏گويد: ديدن حيوانات نر و ماده در خواب، بيانگر آن است كه بايد براى رسيدن به موفقيت تلاش زيادى انجام دهيد.

نسرين‏

ابن‏عباس گويد: ديدن نسرين به خواب، دليل راحت بود و گويند: دليل فرزند است. اگر بيند كسى دسته‏ى نسرين به وى داد، دليل كه ميان ايشان گفتگو باشد يا شود.

نسيم‏

هانس كورت مى‏گويد: وزيدن نسيم در خواب بيانگر موفقيت و رسيدن به اهدافتان مى‏شود.

نسيه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه چيزى را نسيه مى‏خريد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نشاسته‏

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه نشاسته مى‏خورد، دليل غم است و گويند كه بيمار شود. اگر بيند كه نشاسته را حلوا نمود و خورد، دليل منفعت است. اگر بيند كه از گندم نشاسته نمود، دليل كه به كسب خود نعمتى حاصل كند.

نشاط

بيتون مى‏گويد: شادى و نشاط در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

نشستن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند به زمين مقيم نشسته بود، دليل است از سفر مال حاصل كند. اگر بيند كه بر زمين خفته بود، همين دليل است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نشستن به اسب يا استر يا خر، چهار وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروايى. اگر بيند با مصلحان نشسته بود، دليل بر صلاح دين او است. اگر بيند كه با مفسدان نشسته بود به خلاف اين بود.

نعش‏كش‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نعش‏كشى را ببينيد، به اين معنا است كه دچار شكست و نااميدى مى‏شويد.

نعل‏

اصفهانى گويد: اگر به خواب ببينيد كه نعل اسبان داشت، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر نعل استران داشت، دليل كه از بزرگى راحت يابد. اگر بيند نعل خران داشت، دليل كه از سفر مال حاصل كند. اگر نعل بندى چهارپايان مى‏كرد، دليل است به‏ سفر رود.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نعل اسب ببينيد، بيانگر آن است كه در زندگى موفق خواهيد بود. مشاهده‏ى نعل اسب شكسته در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه سلامتى شما در خطر است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه نعل اسبى پيدا كرده‏ايد، به اين معنا است كه بر مشكلات خود غلبه مى‏كنيد. اگر خواب ببينيد كه اسبى را نعل مى‏كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى خواهيد داشت.

نعناع‏

جاحظ گويد: ديدن نعناع در خواب، دليل غم است. اگر بيند كه به ملك او نعناع رسته بود، دليل كه به اندوهى گرفتار شود. اگر بيند كه نعناع از زمين كند و بينداخت دليل كه از غم رهد.
بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى نعناع در مزارع، بيانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببينيد كه شربت نعناع مى‏نوشيد، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت كنيد.

نفت‏

محمد بن سيرين گويد: دين نفت به خواب، دليل زندگانى است. اگر نفت به خود ماليد، دليل كه با زنى نابكار جمع شود و نيز گويند چيز حرام خورد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نفت در خواب سه وجه است. اول: زنى نابكار. دوم: مردى غماز. سوم: مال حرام.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب نفت ببينيد، بيانگر آن است كه دوستى خوب پيدا مى‏كنيد اگر در خواب مشاهده كنيد روى آتش نفت مى‏ريزيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهايتان دقت كنيد.

نفرين كردن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى ظالمى را نفرين كرد، دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضى گويند: خلاف اين است.
ابراهيم گويد: اگر در خواب بيند به بى‏گناهى نفرين نمود، دليل كه به بيننده باز گردد و نفرين مردم صالح زود اثر كند.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى را نفرين مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد مواظب خود باشيد.

نفس‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى نفسش بند آمده، بيانگر آن است كه در انجام كارهايتان شكست مى‏خوريد. اگر در خواب احساس كنيد شخصى نفس معطرى دارد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏كنيد. اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس كنيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

نفقه‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه نفقه دريافت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه كمى از مشكلاتتان را حل مى‏كنيد. نفقه پرداختن در خواب، بيانگر بدشانسى است.

نقاشى كردن‏

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند در سقف خانه و ديوار نقاشى كرد دليل كه به دنيا مغرور گردد.
ابراهيم گويد: سوداگرى و صورتگرى در خواب، دليل باطل بود. قوله تعالى: »ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون«. )انبياء، 52(. اگر بيند كه دست خود را به خضاب نقاشى مى‏كرد، دليل كه در كسب خود، خداوند حيله بود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نقاشى‏گرى در خواب چهار وجه بود. اول: آرايش دنيا. دوم: كار باطل. سوم: فريب. چهارم: دروغ.

نقره‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند كه نقره از دكان مى‏گرفت، دليل كه از شهر خود زن خواهد. اگر بيند كه از معدن نقره فراگرفته، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.
جابر گويد: اگر يك درم نقره داشت، دليل كه او را فرزندى آيد صاحب جمال.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نقره در خواب چهار وجه است. اول: زن. دوم:فرزند. سوم: مال. چهارم: معيشت.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه يك سكه‏ى نقره‏اى پيدا مى‏كنيد، به اين معنا است كه براى رسيدن به هدف خود دست به هر كارى مى‏زنيد.
اچ ميلر مى‏گويد: ديدن نقره در خواب، به معناى كسب ثروت است.

نقشه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد نقشه‏اى را مطالعه مى‏كنيد، بيانگر آن است كه در كارتان پيشرفت مى‏كنيد. ديدن نقشه‏ى جهان در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.
برايت مى‏گويد: ديدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهاى لذتبخش است. اگر خواب ببينيد كه مشغول كشيدن نقشه‏اى هستيد، علامت آن است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شويد.

نقصان‏

اصفهانى گويد: اگر بيند كه در تن او نقصان بود، دليل كه به قدر آن نقصان مال يابد مگر نقصان زبان كه ديدن آن صلاح بود. اگر بيند كه از مال او چيزى نقصان شد، دليل كه متفكر گردد.

نگرانى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب خود را نگران ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بعد از پايان مشكلات روزهاى خوشى را خواهيد گذراند.

نگهبان‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نگهبانى ببينيد، علامت آن است كه از زندگى خود راضى هستيد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه نگهبان هستيد، علامت آن است كه درگير مشكلات خواهيد شد. اگر خواب ببينيد كه با نگهبانى معاشرت داريد، نشانه‏ى درگيرى و نزاع بين اعضاى خانواده است.

نگين‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن نگين در خواب، دليل بزرگى بود. اگر بيند كه نگين او بشكست يا ضايع شد، دليل كه مالش نقصان شود يا فرزندش بميرد.
جابر گويد: اگر مردى بيند كه نگين و تاج دارد، دليل بر ولايت بود و زنان را، دليل شوهر بود و مردم عامه را، دليل جاه و بزرگى بود.
برايت مى‏گويد: ديدن نگين عقيق سياه در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشكلات در زمينه‏ى كارى است.

نماز

ابراهيم گويد: اگر بيند قومى را امامت كرد، دليل كه سرورى كند. اگر بيند كه نماز قطع كرد تا نماز نگذارد يا بى‏وضو نماز كرد دليل كه طالب چيزى بود و نيابد. اگر در مدرسه يا مسجدى به امامت نماز كرد، دليل كه حاكم آن ديار مطيع او گردد. اگر بيند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد، دليل كه كار دنيايى او برآيد.
جابر گويد: اگر ديد به خواب كه نماز فريضه پيشين مى‏گذارد دليل كه به حق تعالى نزديك گردد. اگر بيند نماز پيشين مى‏گذاشت، دليل شادى بود. اگر نماز خفتن بود، دليل كه حاجتش روا گردد. اگر بيند كه نماز صبح مى‏كرد، دليل كه به سفر رود. اگر بيند كه نماز در باغ كرد، دليل كه توبه كند. اگر بيند كه در كعبه نماز گذارد، دليل كه از خليفه مرادش حاصل گردد.
حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن نماز كردن سه نوع است. اول: فريضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بيند كه نماز فريضه مى‏گزارد، دليل كه حق تعالى وى را حج روزى‏ كند. قوله تعالى: »ان الصلاة تنهى عن الفحشآء و المنكر« )عنكبوت، 45(. اگر بنيد نماز سنت مى‏كند، دليل كه بر مردم شفقت كند. اگر بيند نماز تطوع بگذاشت، دليل كه راستگو بود. اگر به خواب ديد در ستور نماز كرد، دليل كه حق تعالى در كسب او بركت كند.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ايمنى. دوم: شادى. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگارى. ششم: يافتن مراد. هفتم: نقصان. و ديدن ركوع و سجود در خواب بر پنج وجه است. اول: مراد يافتن. دوم: جمعيت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالى به جاى آوردن است. اگر نمازگزار بيند كه نماز را تمام كرد، دليل كه دعاى او مقبول بود. اگر بيند تمام نكرد به خلاف اين است.

نمايشگاه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در نمايشگاهى حضور داريد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه اوقات شادى را خواهيد گذراند. ديدن نمايشگاهى از گونه‏هاى مختلف جانداران در خواب، علامت روبرويى با مشكلات است.
برايت مى‏گويد: ديدن نمايشگاه عكس در خواب، علامت ملاقات با دوستان قديمى است. اگر خواب ببينيد كه به نمايشگاه كالا رفته‏ايد، بيانگر آن است كه از موضوعى خوشحال خواهيد شد.

نمد

ابن‏عباس گويد: اگر بيند نمد سفيد است، دليل بر مال حلال است. اگر سياه بيند، دليل كه به سبب خود مال حاصل كند. اگر نمدش بسوخت، دليل كه مالش تلف شود.

نمك‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن نمك به خواب، دليل بر درم سفيد است. اگر بيند نمك سفيد داشت، دليل كه درم نقد حاصل كند. اگر بيند نمك خورد، دليل كه زاهد شود و بعضى گويند: ديدن نمك به خواب خصومت است.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به گوشت نمك مى‏زنيد، علامت آن است كه دچار مشكل مى‏شويد. نمك خوردن در خواب، علامت شكست و نااميدى مى‏باشد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب نمك ببينيد، به اين معنا است كه در موقعيت مناسبى قرار گرفته‏ايد. نمك پاشيدن در خواب، به معناى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوار باند

برايت مى‏گويد: ديدن باند در خواب، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

نوار پارچه‏اى‏

بيتون مى‏گويد: ديدن نوار پارچه‏اى در خواب، بيانگر شادى و سرور است.

نوازنده‏ى ارگ‏

هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب يك نوازنده‏ى ارگ ببينيد، به اين معنا است كه دست به كار اشتباهى خواهيد زد.

نو بودن‏

محمد بن سيرين گويد: هر چيز نو كه به خواب بيند، دليل خير و بركت است.

نوجوان‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب نوجوانى را ببينيد، به اين معنا است كه كارهاى سختى را انجام مى‏دهيد. اگر خواب ببينيد كه به نوجوانى چيزهايى را ياد مى‏دهيد، به اين معنا است كه دلبسته‏ى جنس مخالف مى‏شويد.

نوحه كردن‏

اصفهانى گويد: ديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آن جا متفرق شوند. اگر بيند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه كردند، دليل كه آن والى مضرت بيند. اگر بيند كه نوحه مى‏كرد و فرياد مى‏داشت، دليل مضرت است.

نور

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نورى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. اگر در خواب مشاهده كنيد كه جايى روشن ناگهان تاريك مى‏شود، به اين معنا است كه اتفاق بدى در انتظار شما است.

نورانى‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب چهره‏هاى نورانى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب خود باشيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه ماه و ستارگان نورهايى غيرعادى از خود به زمين مى‏افكنند، بيانگر آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پيش رو داريد.

نوزاد

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهيد گذراند. اگر دخترى در خواب مشاهده كنيد كه صاحب نوزادى است، بيانگر آن است كه بايد مراقب اعمال خود باشد. ديدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

نوزاد قورباغه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نوزاد قورباغه ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوشتن‏

بيتون مى‏گويد: نوشتن در خواب بيانگر آن است كه در انجام كارى دچار اشتباه مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب شخصى را در حال نوشتن ببينيد، به اين معنا است كه‏ بايد دقت بيشترى در انجام كارهاى خود داشته باشيد.

نوشيدن‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه قادر به نوشيدن چيزى نيستيد، بيانگر آن است كه در يكى از كارهاى خود دچار اشتباه مى‏شويد.

نوه‏

برايت مى‏گويد: اگر كسى خواب نوه‏ى خود را ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى را خواهيد داشت.

نويسنده‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر چيزى نوشت و نويسنده بود، دليل كه به حيله مال از مردم بستاند.
محمد بن سيرين گويد: اگر عالمى بيند كه نويسندگى كرد، دليل منفعت بود. اگر شعر و افسانه مى‏نوشت، دليل است به كار دنيا مشغول شود و آخرت را فروگذارد. اگر بيند كه قرآن يا توحيد يا دعوات مى‏نوشت، دليل خير و بركت و منفعت بود. اگر در خواب بيند كه نامه مهترى نوشت، دليل خير و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دليل كه توبه كند. اگر به سرخى نوشت، دليل كه به عشرت دنيا مشغول شود. اگر به زردى نوشت، دليل بيمارى است. اگر بيند كه به سبزى نوشت دليل كه نيك نام شود. اگر به زر يا نقره نوشت، دليل است از پادشاه منفعت يابد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نويسندگى به خواب چهار وجه است. اول: خير و نيكى. دوم: مال و منفعت. سوم: چيزى كه به مكر حاصل كند. چهارم: معزولى از عمل.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نويسنده‏اى را ببينيد كه مشغول كار است، بيانگر آن است كه در تصميم‏گيرى دچار اشتباه مى‏شويد.

نهر

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نهرى را ببينيد، بيانگر آن است كه اوقات خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب نهر خشكيده‏اى را ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

نهنگ‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن نهنگ در خواب، دليل بر مردى دزد است. اگر بيند نهنگ او را به سوى آب كشيد و غرق كرد، دليل كه در آب غرق شود. اگر بيند نهنگ او را گاز گرفت، دليل كه از دشمن مضرت بيند.
ابراهيم گويد: اگر بيند نهنگ او را فرو برد، دليل كه ماهى او را هلاك كند. اگر بيند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر غالب نشد به خلاف اين است و ديدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دليل مضرت است.
بيتون مى‏گويد: ديدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده كنيد نهنگى كشتى را واژگون مى‏كند، به اين معنا است كه اتفاقات ناگوارى پيش رو داريد.

نى‏

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر بيند نى بسيارى داشت، دليل كه اندك چيزى به وى رسد.
بيتون مى‏گويد: نواختن نى در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد. شنيدن آواى نى، در خواب بيانگر آن است كه با مشكلاتى روبه‏رو خواهيد شد.
برايت مى‏گويد: شنيدن آواى نى چوپان در خواب، نشانه‏ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

نيازمند

بيتون مى‏گويد: ديدن افراد نيازمند در خواب بيانگر شكست در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه فرد نيازمندى هستيد، بيانگر وقوع حوادث ناگوار است.

نيام (غلاف شمشير)

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى غلاف شمشير در خواب، علامت غلبه بر مشكلات است.

نيزه‏

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند با نيزه سلاح ديگر نداشت، دليل كه او را فرزندى آيد يا برادرى. اگر بيند با نيزه سلاح‏هاى ديگر داشت، دليل كه حكمش در ولايت‏ها روان شود. اگر بيند نيزه او بشكست، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن نيزه در خواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولايت. سوم: عمر دراز. چهارم: ظفر. پنجم: رياست. ششم: منفعت.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب عده‏اى را نيزه به دست ببينيد، به اين معنا است كه بايد مراقب خود باشيد تا دچار خسارت و زيان نشويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با نيزه‏اى از خود دفاع مى‏كنيد، به اين معنا است كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شويد. اگر در خواب نيزه‏اى شكسته ببينيد، نشان‏دهنده‏ى موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.
اچ ميلر مى‏گويد: ديدن نيزه در خواب، بيانگر درگيرى و نزاع است.

نيشكر

اصفهانى گويد: اگر بيند نيشكر بفروخت يا به كسى داد، دليل كه از گفتگو خلاص شود.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نيشكر ببينيد، به اين معنا است كه ثروت فراوانى به دست مى‏آوريد. اگر در خواب نيشكرهاى بريده ببينيد، به اين معنا است كه دچار شكست و نااميدى مى‏شويد.

نيكى كردن‏

محمد بن سيرين گويد: نيكى كردن در خواب، دليل بزرگوارى است در دنيا و رستگارى از عذاب آخرت.
ابراهيم گويد: اگر بيند با مردى نيكى كرد و بعد از آن او را خوار داشت، دليل كه در كار ناسپاس بود. اگر بيند نيكى با اهل شرك كرد، دليل كه مال خود را بر كسى صرف‏ كند كه نه در دنيا به كار او آيد نه در آخرت.

نيلوفر

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب نيلوفر را بر جاى خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت جدا بيند، دليل غم است.
ابراهيم گويد: اگر بيند نيلوفر بكند و به غلام داد، دليل كه آن غلام بگريزد.
حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: ديدن نيلوفر به خواب دليل كنيزكى بود كه بخرد )و الله اعلم بالصواب(.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نيلوفر آبى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى پرفراز و نشيبى خواهيد داشت.

نسخه چاپی
ارسال
۰
مطالب مرتبط
نظرات


نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

تازه ترین اخبار
پیشنهاد زردنیوز
پی سی آگهی تدریس خصوصی