محل تبلیغ شما
دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
ساعت:  ۰۷:۴۳:۵۷
فروشگاه اینترنتی ملورا
امروز در زردنیوز
 پربیننده های سرگرمی
 پرنظرهای سرگرمی
تعبیر خواب - حرف و

تعبیر خواب - حرف و
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

وارث‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه چيزى را به ارث مى‏بريد، به اين معنا است كه مشغول انجام كارهاى سختى هستيد.

واعظ

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب واعظى را ببينيد، بيانگر آن است كه بايد در اعمالتان دقت زيادى داشته باشيد. اگر خواب ببينيد كه با يك واعظ دعوا مى‏گيريد، بيانگر آن است كه دچار شكست و نااميدى مى‏شويد.
برايت مى‏گويد: شنيدن صداى واعظ در خواب، بيانگر درگيرى و نزاع است.

واكسن‏

بيتون مى‏گويد: واكسن زدن در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد تا دچار مشكلات نشويد.

واگن‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب واگنى ببينيد، به اين معنا است كه شكست و نااميدى‏هايى خواهيد داشت.

والدين‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب والدين خود را شاد و خوشحال مشاهده كنيد، به اين‏ معنا است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه والدينتان بيمار و غمگين هستند، بيانگر آن است كه در كارهايتان شكست خواهيد خورد.
اچ ميلر مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با والدين خود دعوا مى‏گيريد، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب از والدين خود چيزى هديه بگيريد، نشانه‏ى آن است كه ثروتى به شما مى‏رسد.

والى (حاكم)

حضرت دانيال عليه‏السلام گويد: اگر بيند والى از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وى بستدند يا چهار پاى او به سر درآمد و او را بينداخت اين همه، دليل بر عدالت او است.
محمد بن سيرين گويد: اگر كسى در خواب بيند كه دستار سرش با دستار قربوسى والى پيوست، دليل كه بزرگى بر وى پايدار بود.

وان‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب وان پر از آب ببينيد، به اين معنا است كه با خانواده‏ى خود روزهاى خوشى را مى‏گذرانيد. اگر در خواب وانى خالى ببينيد، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد. مشاهده‏ى وان شكسته در خواب، بيانگر درگيرى و نزاع است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه در يك وان مرمر حمام مى‏كنيد، به اين معنا است كه بايد منتظر يك اتفاق خوشايند باشيد.

وبا

بيتون مى‏گويد: مبتلا شدن به بيمارى وبا در خواب، نشانه‏ى بيمارى و نااميدى است.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه اعضاى خانواده‏تان به بيمارى وبا مبتلا شده‏اند، نشانه‏ى آن است كه درگير مشكلات فراوانى خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه وبا شهرى را به نابودى كشيده، نشانه‏ى آن است كه اتفاق ناگوارى در پيش رو داريد.

وجد

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به خاطر موضوعى احساس وجد و شعف مى‏كنيد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى را سپرى خواهيد كرد.

وجدان‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به خاطر انجام كارى وجدانتان ناراحت است، به اين معنا است كه قصد داريد كارهاى ناپسندى انجام دهيد.

وحشت‏

بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه دچار وحشت شده‏ايد، به اين معنا است كه نااميد و پريشان خواهيد شد.

وداع‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با ناراحتى از اطرافيان خود جدا مى‏شويد، به اين معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب با شادى و خوشحالى خداحافظى مى‏كنيد، به اين معنا است كه اوقات خوشى خواهيد داشت.

ورشكست‏

بيتون مى‏گويد: ورشكست شدن در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

ورق‏هاى پاسور

بيتون مى‏گويد: ديدن ورق‏هاى پاسور در خواب، بيانگر درگيرى با مشكلات است.

ورم‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدنتان ورم كرده است، به اين معنا است كه سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه بدنش ورم كرده است، به اين معنا است كه به زودى خبرهايى به گوشتان خواهد رسيد.

وزغ‏

اصفهانى گويد: اگر كسى در خواب وزغ داشت، دليل است كه با مردى زاهد صحبت دارد. اگر بيند كه وزغ را كشت و گوشت او را خورد، دليل كه زاهدى را شكست دهد. اگر بيند كه وزغان بسيار در جايى جمع شدند و فرياد نمودند، دليل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگر بيند كه وزغ او را بگزيد، دليل است كه زاهدى مضرت بيند. اگر بيند كه وزغى از آب گرفت و بر زمين انداخت، دليل كه با زاهدى ظلم كند.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب وزغ بينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بكشيد، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد.
برايت مى‏گويد: اگر در خواب صداى وزغى را بشنويد، به اين معنا است كه اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بيانگر بيمارى است. ديدن وزغ مرده در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.

وزير

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه وزير پادشاهى بود، دليل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تأويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه وزيرى او را كلاه و خلعت داد، دليل كه بر مردم حاكم شود. اگر بيند كه وزير در جاى او آمد، دليل غم است از قبل پادشاه. اگر با وزير طعام مى‏خورد، دليل بزرگى بود. اگر بيند كه خانه وزير بيفتاد يا وزير بيمار گرديد يا پادشاه وزير را معزول كرد يا اسبش لگد زد يا از ستور بيفتاد يا كارش به سر زد اين همه، دليل بر عزل وزير است.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: ديدن وزارت كردن در خواب، بر چهار وجه است. اول: آن كه بيند كه چشم او ماه گشته بود. دوم: آن كه بيند كه چشم او دجله بود.
سوم: آن كه بيند كه پادشاه كمرى بر ميان وى بست. چهارم: آن كه بيند كه يكى از ائمه نامى بر سر او نهاد اين چهار ديدن، دليل بر وزارت است.
برايت مى‏گويد: ديدن وزير در خواب، نشانه‏ى رسيدن به اهدافتان مى‏باشد. اگر در خواب ببينيد كه وزير هستيد، نشانه‏ى آن است كه در كارى دچار مشكل مى‏شويد.

وساطت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى شخصى وساطت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه رفتار خوبى با اطرافيان داريد.

وصيت‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول نوشتن وصيت هستيد، به اين معنا است كه دست به كارهاى مهمى مى‏زنيد. اگر در خواب مشاهده كنيد وصيت‏نامه‏اى را گم كنيد. به اين معنا است كه قصد داريد تا به شخصى صدمه وارد كنيد.

وضوء

محمد بن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه وضوء به آب صافى كرد، دليل است كه مقصودش حاصل شود. اگر آب پليد بود به خلاف اين بود.
ابراهيم گويد: اگر بيند كه وضوء به آب صافى ساخت، دليل كه از غم‏ها برهد. اگر در ترس بود، ايمن شود. اگر وام‏دار بود، وام بگذارد. اگر بيمار است، شفا يابد.
جابر گويد: اگر بيند كه وضوء براى نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پديد آمد، دليل كه در كار خود بيچاره شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: اگر بيند وضوء مى‏ساخت و كسى به وضوء ساختن او نگاه مى‏كرد، دليل كه بيننده به دست او توبه كند.

وطن‏

برايت مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به وطن خود باز مى‏گرديد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است. ترك كردن وطن در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

وفور

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در جايى قرار گرفته‏ايد كه پر از نعمت‏هاى فراوان است، به اين معنا است كه خوشبخت و سعادتمند خواهيد بود.

وقاحت‏

برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با وقاحت با كسى صحبت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد در اعمال خود دقت بيشترى داشته باشيد.

وكيل‏

جاحظ گويد: اگر در خواب بيند وكيل پادشاه بود و در كار خود منصف بود، دليل اقبال است. اگر بيند وكيل قاضى است، دليل همين است. اگر بيند در شغل وكالت منصف نبود تأويلش به خلاف اين است.
بيتون مى‏گويد: اگر در خواب وكيلى را مشغول وكالت ببينيد، به اين معنا است كه درگيرى و نزاع بين دوستانتان خواهيد داشت. اگر در خواب وكيلى از حقوق شما دفاع كند، به اين معنا است كه به هنگام نياز اطرافيان به كمك شما خواهند آمد.
برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با وكيلى دعوا مى‏گيريد، بيانگر آن است كه دچار مشكل خواهيد شد. ديدن وكيل مجلس در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در كارها مى‏باشد. ديدن وكيل دعاوى در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

ولگرد

بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بيانگر بيمارى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه ولگرد هستيد، به اين معنا است كه دچار مشكلات فراوانى خواهيد شد.

ويرانه‏

بيتون مى‏گويد: اگر در خواب خانه‏ى خود را ويرانه‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شكست و نااميدى خواهيد شد.

ويرانى‏

محمد بن سيرين گويد: ديدن ويرانى، دليل گمراهى است. اگر در خواب بيند كه جاى آبادان را خراب كرد، دليل است در شغل گمراه شود.
حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد: اگر در خواب مسجد يا مدرسه يا خانقاه را ويران كرد، دليل نقصان دين و دنياى او بود.(و الله اعلم بالصواب).
بيتون مى‏گويد: ديدن ويرانى در خواب، بيانگر مشكلات فراوان است.

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور

نسخه چاپی
ارسال
۰
مطالب مرتبط
نظرات


نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

تازه ترین اخبار
پیشنهاد زردنیوز
پی سی آگهی تدریس خصوصی